Въпреки нарастващите цени поради пика на разходите за енергия и материали през 2022 г., новите технологии и зелените производства остават силно конкурентни по отношение на разходите. Степента на разпространение на технологиите, свързани с чистата енергия, се увеличава в ЕС. През 2022 г. степента на внедряване на вятърна и слънчева енергия се покачи с удивителните почти 50% в сравнение с 2021 г. Но все още в процеса на декарбонизация, иновации и нови технологии ЕС има да извърви дълъг път. Това се вижда и от последния доклад по темата, който разглежда напредъка и конкурентоспособността на чистите технологии, съвкупно с развитието им в Европа. Освен за критичните суровини, ВЕИ производствата и стартъп компаниите в доклада широко се обсъжда и важният въпрос за нуждата от работна ръка на Стария континент. Именно на базата на този доклад двама еврокомисари, отговарящи за енергетиката и работните места, са подготвили специален анализ по темата.

Този анализ на комисарите Кадри Симсон и Никола Шмит, бе специално предоставен на Dir.bg и 3eNews с подкрепата на представителството на Европейската комисия в България:

Европа трябва да инвестира в умения, за да запази преднината си в световната надпревара за чиста енергия

Със Зеления пакт и плана REPowerEU Европейският съюз е лидер в глобалния преход към чиста енергия. Този преход не само предлага решения на проблеми в областта на околната среда, но е от жизненоважно значение и от социална гледна точка и гарантира достъп до енергия на приемливи цени за всички.

Миналата година ЕС зае челно място във внедряването на възобновяеми енергийни източници в световен мащаб, заедно с Китай и преди САЩ. Вятърната и слънчевата енергия съставляват 22% от производството на електроенергия в ЕС, като за първи път изпреварват природния газ.

Водачеството ни в областта на енергията от възобновяеми източници обаче не е съпътствано от също толкова силна позиция в производството на технологии за нулеви нетни емисии. От съществено значение е въпросът как да се осигури силна промишлена база в ЕС в този бързо разрастващ се сектор и да се гарантира нашата стратегическа автономност без да се създават нови зависимости.

В дебата често се пренебрегва един фактор: значението на човешкия капитал. Докладът за конкурентоспособността на технологиите за чиста енергия за 2023 г., публикуван от Европейската комисия, ни го напомня категорично.

ЕС трябва да създаде 3,5 милиона нови качествени работни места в сектора на енергията от възобновяеми източници, за да постигне своите цели. Това означава повече от удвояване на съществуващата работна сила!

Заетостта в сектора на енергията от възобновяеми източници в ЕС достигна 1,5 милиона души през 2021 г., което представлява растеж от 12% в сравнение с 2020 г., изпреварващ растежа на заетостта в икономиката като цяло. Процентът на свободните работни места в производството на чиста енергия обаче се удвои между 2019 г. и 2023 г., което доведе до значителен недостиг на умения.

Енергетиката и производството са сред секторите с най-големи нужди от обучение по технически и специфични за длъжността умения, като над половината от работната сила се нуждае от повишаване на квалификацията. Трябва да се направи нещо, за да се обърне тази тенденция.

2023 година е Европейската година на уменията, чествана от месец май. Година, посветена на преминаването към култура на непрекъснато обучение и година, посветена на насърчаването на прилагането на политиките в областта на уменията в целия ЕС.

В рамките на Европейския пакт за уменията поставихме началото на няколко публично-частни партньорства за повишаване на квалификацията и преквалификация на работната сила, особено в цифровата, екологичната и техническата област. Тези партньорства обединяват работодатели, профсъюзи, служби по заетостта, регионални органи и други, за да определят необходимите умения в различните сектори на икономиката и да поемат ангажименти за предоставяне на обучение. Към настоящия момент пактът има над 1500 членове с 18 широкомащабни партньорства. Досега членовете на пакта са инвестирали около 160 милиона евро в дейности за обучение и 2 милиона души вече са се възползвали от тази възможност.

Фондовете на ЕС играят ключова роля в революцията на уменията в Европа. Средствата от ЕС за инвестиции в програми за умения възлизат на около 65 милиарда евро. Също така националните планове в областта на енергетиката и климата представляват полезен инструмент за държавите членки за стратегическо планиране на уменията, свързани с енергетиката.

По-рано тази година Европейската комисия представи промишления план на Зеления пакт и законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии. И двете мерки ще повишат конкурентоспособността на ЕС чрез ускоряване на издаването на разрешения, улесняване на достъпа до финансиране и подобряване на развитието на умения в ЕС. Академията за умения, която Европейският алианс за акумулаторните батерии създаде през 2022 г., вече координира преквалификацията на европейско равнище като предоставя висококачествено обучение в държавите членки в отговор на търсените около 800 000 квалифицирани работници, необходими в този разрастващ се сектор. И други сектори с нулеви нетни емисии ще последват този пример чрез законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии.

При преквалификацията и повишаването на квалификацията следва да се обърне особено внимание на привличането на повече жени в секторите. Енергийният сектор на ЕС е изправен пред трайна разлика в заетостта между жените и мъжете, като през 2022 г. едва 26,6 % от работната сила в сектора на доставките на електроенергия, газ и пара и осигуряването на климатизация бяха жени. Поради това инвестициите в уменията на работната сила следва да бъдат адаптирани към увеличаване на участието на жените в нови работни места в областта на чистите технологии. Удачно е да се започне с кампании в училищата, които да подтикнат повече момичета да изучават предмети в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката.

Преходът към чиста енергия предлага безпрецедентна възможност за създаване на качествени работни места. Трябва да инвестираме сериозно в хората, за да може работещите да се възползват от съществуващите предимства. Сега е време държавите членки на ЕС да мислят в перспектива и да въведат устойчиви активни политики на пазара на труда. По този начин те ще гарантират, че през следващите години Европа ще разполага с необходимите учени, инженери, монтажници и всички други квалифицирани работници, за да изгради бъдещето си на континент с чиста енергия.


*Кадри Симсон е комисар по енергетика. Никола Шмит е комисар, отговарящ за работните места и социалните права. Статията им е свързана с доклада за конкурентоспособността на технологиите за чиста енергия, който бе публикуван наскоро.