Служебното правителство одобри проект на промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. Той предвижда осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията, чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи.

Още през 2000 г. бе предвидена законодателна реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване. Реформата предвиждаше имотният регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид. Повече от 20 г. по-късно тя не е осъществена на практика и в момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, се сочи в мотивите към законопроекта.

С гласувания проектозакон нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

В началото Агенцията по вписванията предостави шест нови електронни услуги през единния си портал. По този начин беше завършен проект за надграждане на Имотния регистър, който е част от Стратегията за развитие на електронното управление в България, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тогава изпълнителният директор на Агенцията по вписванията съобщи, че новите електронни услуги значително ще облекчат потребителите на услугите на службите по вписвания към агенцията.