Трябва да се извърши екооценка на Национален парк "Пирин" при спазване на законовите разпоредби, постанови Върховният административен съд. Решението е окончателно и е взето от петчленен състав на съда. С него окончателно е отменено решението на министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на парка.

Делото беше образувано по жалба на министъра на околната среда и водите и се отнася до решение да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на национален парк (ПУНП) "Пирин" за 2014-2023 г.

Петчленният състав на ВАС на практика потвърди решението на по-долната тричленна инстанция, която преди малко повече от година - на 8 март 2019 г., отмени решението на министъра на околната среда и водите да не извършва екологична оценка на Национален парк "Пирин", съобщиха от съда.

Делото беше образувано през 2018 г. по жалба на Сдружение "WWF - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България", Сдружение "Асоциация на парковете в България", както и на няколко физически лица. То е срещу Решение от 01.03.2017 г., издадено от министъра на околната среда и водите, да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г.

Какво реши петчленният състав на ВАС

Петчленният състав приема в мотивите си, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде оставено в сила, като постановено при отсъствие на касационни основания за отмяна.

Правилен е изводът на първата инстанция, че съгласно чл. 81, ал. 3 ЗООС (Закона за опазване на околната среда) екологичната оценка е следвало да бъде извършена едновременно с изготвянето на плана предвид неговите цели, териториален обхват и степента му на подробност.

Петчленният състав приема в мотивите си, че в решението на тричленния състав е извършен детайлен анализ на приложимото национално законодателство, на приложимите актове от правото на ЕС и на поставени решения от Съда на Европейския съюз относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда. Въз основа на тях безспорно е установено, че проектът за актуализация на ПУНП "Пирин" засяга областите туризъм, горско и селско стопанство, управление на водни ресурси, земеползване. Той очертава и рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения попадащи в изброените по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

В обжалваното решение е прието, че планът за управление попада в хипотезата на чл. 85, ал.1 ЗООС. Нещо повече тричленният състав, след детайлен анализ на разпоредбата на чл. 85 ЗООС излага аргументи и относно неприложимостта на чл. 85, ал. 2 ЗООС в случая, се казва в решението на петчленния състав на съда.

В хипотезата на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в която екологичната оценка е задължителна, очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения.

Хипотезата на чл. 85, ал. 2 включва "планове и програми по ал. 1 на местно равнище за малки територии и незначителни изменения на планове и програми по ал. 1 се оценяват само когато при прилагането им се предполагат значителни въздействия върху околната среда".

Експерти обаче заявиха учудването си от решението на съда, тъй като споменатият проект не включва (не предлага) нови съоръжения, нито пък нови ски трасета, което би налагало изготвяне на екологична оценка заради необходимото изсичане на горски масиви.