За шестте месеца на годината са издадени с около 20 процента повече разрешения за работа на непълнолетни лица спрямо същия период на 2017 г., съобщават от ИА "Главна инспекция по труда".

Дадените разрешения през 2018 г. са 3733, от които 74 са за лица, ненавършили 16 г. Отказите са 59 броя, пет от тях за ненавършили 16 г. За същия период на 2017 г. разрешенията са били 3124 (46 броя от тях са за ненавършили 16 г.), а отказите - 51(за ненавършили 16 г. също 5).

Като страна по различни международни договори, България е поела ангажимент да защитава децата от трудова експлоатация и да създаде специална закрила за непълнолетните работници, поради което е въведен и разрешителният режим при постъпването им на работа. Процедурата за издаване на разрешение е максимално облекчена. Искането се заявява от работодателя, който ще наема непълнолетното лице, на базата на едва седем документа. Два от тях се осигуряват от търсещите работа - медицинско свидетелство за всички, а за лицата, които нямат 16 г. и работят в учебно време - план на учебните занятия. Дирекция "Инспекция по труда" по седалище на местонахождението на работното място, където се подава искането, се произнася до седем работни дни, но в повечето случаи и по-рано дори и в пика на подаване на исканията - около началото на лятната ваканция, когато в дирекциите с морски курорти на ден пристигат по повече от 100 броя.

Освен разрешителен режим, законодателят е въвел още защити за труда на непълнолетните лица. Техният работен ден е 7-часов. Забранено е те да полагат извънреден труд, както и нощен (от 22 ч. до 6 ч. за ненавършили 18 г. и от 20 ч. до 6 ч. за ненавършили 16 г.) Предвиденият за тях отпуск е удължен на 26 дни. Наемането на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда е криминализирано деяние и контролните органи на Агенцията сигнализират прокуратурата. За първото полугодие на 2018 г. са подадени седем такива сигнала до прокуратурата, а през 2017 г. те са били шест броя.