Отхвърлена е жалбата на турската фирма срещу обявената обществена поръчка за закупуване на 400 линейки, съобщиха за Дир.бг от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Тя отказа да образува производство по жалбата с мотив, че не са отстранени нередности в законоустановения тридневен срок. Процедурата продължава, чакат се оферти.

Възможно е жалбоподателят да се обърне към Върховния административен съд (ВАС), който веднъж вече отсъди в полза на КЗК при първото оспорване на процедурата.

Защо това засяга всички нас?

Конкурсът е жизненоважен за едно от най-важните звена в българското здравеопазване - Спешната помощ, която от години изпитва недостиг на модерно оборудване. А с това - и за всички нас. С действията две фирми опитват да поставят под въпрос осигуряването на 400 модерни линейки с апаратура за телемедицина и за подобряването на достъпа за лица с увреждания. Целите на процедурата са да се подобри цялостно спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации. Евентуалният успех на поръчката би осигурил и модернизирането на помещенията, в които се приемат и обработват повикванията за спешна медицинска помощ от тел. 112 и в които се осъществява координация на спешните екипи.

Опитите на двете фирмите за блокиране на процеса засега са неуспешни. Първата беше куха - параван. Втората е сериозна, но остават съмненията за връзка между тях.

До края на ноември т.г. трябва да имаме сключен договор с потенциалния изпълнител на поръчката и съответно да има доставени линейки, не всички, но доставени линейки, заяви зам.-здравният министър Жени Начева.

Първите доставки се очакват още в края на тази година, анонсира още през март ресорният министър Кирил Ананиев.

Ако обжалванията успеят да спрат процедурата, България ще изгуби десетки милиони евро европейско финансиране за модернизация на Спешната помощ.

За какво е обществената поръчка, от кого са жалбите?

Поръчката беше обявена през декември 2017 г. Новите линейки трябва да са оборудвани със съвременна медицинска апаратура. Процедурата е по Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.), бенефициент на безвъзмездната помощ от 163.5 млн. лева е Министерството на здравеопазването (МЗ): парите са за 400 нови линейки и обновяване на филиалите на спешните центрове (за какво ще се използват тези пари подробно е описано по-долу).

Да започнем с втората отхвърлена от КЗК жалба, постъпила на 24 април - от турската фирма "Амбуланс илк иардим ве хастхане чихазларъ ве тисислеръ санай тик". Първата беше от "Вайнман Технолоджи" ЕООД.

Жалбата на "Амбуланс" (няма да изписваме цялото име по понятни причини) е срещу решението на КЗК да одобри процедурата: ... по обществена поръчка с предмет "Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване." С тази втора жалба бе поискана временна мярка "спиране на процедурата", като мотивът за обжалване е "Недостатъчен срок за изготвяне на оферти".

На основание чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

В случая е поискано именно спиране.

Съгласно новите изменения на ЗОП (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г.), когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира от уведомяване на възложителя за образуване на производство от КЗК, каквото стана ясно няма да бъде образувано. Процедурата може да продължи, нямаше да продължи в случай, че КЗК беше образувала производство по жалбата.

КЗК отбеляза в свое съобщение, че във втората жалба се е натъкнала на текстове, "структурирани по идентичен начин с текстовете в първата жалба от 28 май 2018 г. от "Вайнман Технолоджи" ЕООД. КЗК се усъмни и в това доколко жалбата е подадена от "Амбуланс" и дали действително е налице "представителна власт на лицето, подписало жалбата".

И така, процедурата по подаване на оферти за "Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване" продължава, като крайният срок за оферти е 10 август 2018 г., се казва в съобщението на КЗК.

Да се върнем към първата жалба

На 6 юли ВАС остави в сила определението на КЗК, с което бе отхвърлено искането на спиране на обществената поръчка на МЗ за линейките, което отправи "Вайнман".

Това еднолично ООД беше учредено само месец преди да обжалва обществената поръчка в КЗК и да поиска спиране на процедурата по конкурса. КЗК отхвърли искането за спиране.

Определението на КЗК е правилно, посочиха в мотивите си от ВАС. Отбелязваме мотивите, като важни за евентуално друго дело:

"Комисията за защита на конкуренцията е постановила обосновано определение, което отговаря на фактите по преписката и е направила законосъобразния извод за наличие на особено важен държавен интерес. Неоснователни в тази връзка са изложените съображения в частната жалба. Настоящият състав споделя изложеното от КЗК, че мотивите на искането за спиране на процедурата са стандартните и имат отношение към всяка една обществена поръчка. В настоящия случай специфичността й - доставката на превозни средства, които следва да отговарят на относими към медицината показатели, осигуряването по този начин на спешната помощ с допълнителни възможности за защита здравето на населението, налагат в достатъчна степен необходимостта от продължаване на провеждането на обществената поръчка."

От ВАС изтъкнаха (с окончателно решение), че определението на КЗК е правилно и следва да бъде оставено в сила.

Върховните съдии се забавиха с производството по жалбата на "Вайнман Технолоджи", защото тя умишлено не внесе навреме дължимата държавна такса. На 2 юли се разбра, че по съдебен ред трябваше да се връчи призовка за заплащане на дължимата такса от страна на фирмата. Фирмата обаче все още не е открита на посочения от нея адрес.

Кои са двете фирми?

За "Вайнман Технолоджи" вече се писа. Фирма, регистрирана на 24 април т.г. с капитал 100 лева, с предмет на дейност: търговия със специализирано оборудване и специализирани превозни средства, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и всички други дейности, незабранени от закона. Едноличен собственик на капитала е Илия Петров Станиславов.

Въпросният Илия Станиславов има и предишни фирмени регистрации:

Джи енд Ди корпорейшън ООД, гр. София, от 03.10.2017 г.

Кооперация "Витоша 2002", гр. София, от 05.04.2016 г. (неактивен);

Кооперация "Средец-97" Кооперация, София, от 09.07.2004 г.

Докато се стига до "Вайнман технолоджи" ЕООД.

Открихме "Амбуланс" в турското интернет пространство. Оказа се сериозна фирма, част от "Аянамбуланс". Специализирана в осигуряване на медицински транспорт, включително при спешни случаи. Линейките (марка Мерцедес) са екипирани на високо технологично ниво, пише на сайта на фирмата. Предлагат дори и мобилни клиники и мобилни медицински лаборатории.

Проектът Москов, продължен от Ананиев

Инвестиционният проект с общ бюджет 163,5 млн. лева включва 237 обекта от системата на спешната помощ в цялата страна: спешни отделения в 34 болници, 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове, 170 филиала за спешна медицинска помощ и 6 изнесени екипа извън областните градове.

Ще се осигурят и 400 нови линейки, оборудвани със съвременна техника и комуникационни средства, които дават възможност за дистанционни и отдалечени консултации, т.е. телемедицина.

Ще се подобри и достъпът за лица с увреждания до сградите и околното пространство. Помещенията, в които се приемат и обработват повикванията за спешна медицинска помощ от тел. 112 и в които се осъществява координация на спешните екипи, ще бъдат модернизирани. В залите ще се създадат и условия за практическо обучение на екипите.

Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации.

За конкурса Петър Москов (тогава министър) заговори още през 2015 г. с хоризонт края на 2019 г. По същество сме си стиснали ръцете с ЕК за финансиране с 85 млн. евро за програмата за Спешна помощ. Това ще касае обмяна на автопарка, обмяната на центровете за спешна помощ, които ще станат активни медицински звена с възможност за диагностика и за престой до 24 часа, промяна на спешните приемни в болницата, каза Москов през февруари 2015-а.

В резултат на ускоряване от моя екип първите доставки ще започнат още в края на 2018 г., каза през март Кирил Ананиев.

По тогавашната прогноза на Москов до 2020 г. 7 милиона българи ще имат достъп до адекватна спешна диагностика в рамките на 30 минути от повикване на линейката.

Какъв е автопаркът сега?

Автомобилите и медицинското оборудване към тях, с които се изпълняват повикванията за спешна помощ, са закупени през 2007-2009 г. 56 от линейките са закупени в края на 2015 г. и началото на 2016 г., разкри неотдавна в парламента Ананиев.

От Спешната помощ поясняват, че по стандарт не е рентабилно една линейка да излиза на адреси след петата си година. Действителността обаче е различна - излязла от строя кола се кара на ремонт, след което отново се връща на пътя.

Ремонтите пък ставали все по-дълги и по-големи, признават шофьорите. Практиката показва, че една по една наличните коли вече се нуждаят не само от нови части, но и от пълна подмяна на двигателя, тъй като са надвишили 400 000 километра.