Новият размер от 650 лева на минималната работна заплата от 1 януари 2021 година ще обсъдят днес социалните партньори на онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната минималната часова работна заплата става 3,92 лв.

Увеличението на минималната работна заплата с 6,6 на сто - от 610 лв. на 650 лв., ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределението на доходите, повишаване на потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, повишаване на тяхната мотивация и заинтересованост от запазване на работните места и намаляване на нелоялната конкуренция, пише в доклада на социалния министър.

Като част от политиката по доходите, минималната работна заплата отговаря на обективната икономическа и социална ситуация в страната, се посочва в доклада. Пандемията от COVID-19 дава отражение на икономиката, като доведе до увеличаване на безработицата поради съкращаването на работни места, загубата на доходи на работниците и намаляване приходите на предприятията, особено чувствително в някои отделни сектори, пише още в документа.

Съгласно Конвергентната програма 2020-2023 г. от април 2020 г. се очаква БВП през текущата година да спадне с 3 процента в реално изражение. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2.1 на сто, а нивото на безработица се очаква да се покачи с около 2 процентни пункта спрямо 2019 г. до 6.2 на сто. За 2021 г. е направено допускане, че възстановяването на икономическата активност в страната ще бъде свързано и с възстановяване в броя на заетите на нивото им от 2019 г.

При определянето на новия размер на минималната работна заплата са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда, възможностите на държавния бюджет и на фирмените финанси.

Последните данни на НСИ за пазара на труда за 2019 г. доказват, че увеличенията на минималната работна заплата през последните три години не оказват негативно влияние върху заетостта и безработицата и коефициентът на безработица достигна 4,2 на сто.

И тази година работодателите са против административното увеличение на минималната работна заплата. Според тях то е необосновано в период на криза и ръст на безработицата.

БСК смята, че рязкото повишаване на размера на МРЗ ще създаде условия за повишаване на безработицата в малките и средни общини, където в условията на пандемия местните работодатели имат големи ограничения в своята дейност. Спазването на изискванията за въвеждане на нов - по-голям размер на МРЗ, ще ги принуди да освобождават работници и служители. Това ще засегне предимно секторите "Туризъм", "Услуги" и "Строителство", които са основна възможност за заетост на голяма част населението.

С поред Камарата предвиденият ръст от около 6,6 на сто на МРЗ за 2021 г. не съответства на настоящите и очакваните стойности на ключови параметри, регламентирани от Конвенция 131 на МОТ и посочват, че предвиденият ръст не съответства на спада в производителността, БВП и на увеличаващата се безработица в страната.