612 млн. лева приходи от акциз през септември отчита Агенция "Митници", което е с 14,3% повече от приходите за същия месец на 2022 г. Сумата е най-висока на месечна база за последните пет години с изключение на месеците, в които има промяна на акцизни ставки (юни 2019 г. и март 2023 г.). Това е трети пореден месец, в който се отчита ръст на приходите от акциз. За деветте месеца приходите от акциз достигат 4552.6 млн. лева или с 244.9 млн. лева (5.7%) над приходите за периода януари - септември 2022 г., съобщиха от митническата администрация.

Ръстът в приходите от акциз се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от акциз за тютюн и тютюневи изделия и на засилената икономическа активност на данъчнозадължените лица. Положителна тенденция от последните два месеца се наблюдава и при постъпленията от акциз за освободени за потребление бензин и газьол.

През деветте месеца на 2023 г. приходите от акциз за тютюн и тютюневи изделия са в размер на 2430.7 млн. лева и отбелязват ръст от 8.7% (195.0 млн. лева) над декларираните 2 235.7 млн. лева през периода януари - септември 2022 г.

През периода постъпленията в Агенция "Митници" от акциз за алкохол, алкохолни напитки и бира спрямо периода януари - септември 2022 г. нарастват с 6.4 млн. лева или 2.6%.

Приходите от акциз за горива през отчетния период са 1844.3 млн. лева, с 1.7% (31.4 млн. лева) под събраните 1875.6 млн. лева през същия период на 2022 г. Очаква се изоставането, генерирано през първите шест месеца, да бъде компенсирано до края на годината.

През месец септември 2023 г. общите приходи, администрирани от Агенция "Митници", са в размер на 1188.1 млн. лв. През деветте месеца от началото на 2023 г. Агенция "Митници" събра приходи от акциз, ДДС при внос, мита, глоби и др. в размер на 9274.4 млн. лева.