По предложение на директора на Агенцията "Митници", министърът на финансите утвърждава със заповед списък на стоки с висок риск за финансовите интереси на Европейския съюз, за които се извършва засилен митнически контрол, реши парламентът.

Депутатите приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, с които се изменя и Законът за митниците.

Списъкът на стоките с висок риск за финансовите интереси на ЕС ще се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и на Агенцията "Митници".

Когато при проверка на данните в приета митническа декларация за допускане за свободно обращение на стоки, които попадат в списъка, се установи, че декларираните цени на стоките са по-ниски от справедливите цени, валидни за тях в ЕС, митническите органи ще изискват предоставяне на обезпечение. Обезпечението ще се предоставя в размер, осигуряващ заплащането на митническото задължение и другите вземания, които може да възникнат при вноса, изчислени на база справедливите цени за тези стоки към момента на декларирането. Митническите формалности ще продължават след предоставяне на обезпечението.

С измененията се дава и дефиниция на "справедливи цени". Това са оценки на групи месечни агрегирани данни, извлечени от COMEXT база данни на Евростат за подробна статистика на международната търговия със стоки, за всеки продукт, произход и държава членка на местоназначение, за многогодишен период, обикновено четири последователни години. Справедливите цени се предоставят на разположение на държавите членки на ЕС чрез системата "ТЕЗЕЙ" (THESEUS) на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre).

С измененията в ДОПК се въвеждат разпоредби и правила, според които приходната администрация ще получава информация за трансгранични данъчни схеми с потенциален риск от избягване на данъчно облагане от задължените за това лица - консултанти или данъчно задължени лица.

Предвижда се консултантите, съответно данъчно задължените лица, в срок до 31 август 2020 г. да подадат информация за всяка трансгранична данъчна схема, първата стъпка по прилагането на която е извършена между 25 юни 2018 г. и 30 юни 2020 г.

Парламентът прие на второ четене и изменения в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. С промените се въвежда изискване на регламент на ЕС за извършване на стрестестове от страна на фондовете на паричния пазар. Целта е защита на инвеститорите.