Булгартрансгаз" ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД до българо-сръбската граница", че временно се спират действията по процедурата. Причината за спирането е постъпила жалба от "Атоменергоремонт" АД срещу Разяснение на "Булгартрансгаз" ЕАД, публикувано в Профила на купувача, предоставено от възложителя по въпроси, постъпили от лица, желаещи да участват в процедурата. Това става ясно от съобщение на сайта на дружеството.

На основание на Закона за обществените поръчки (ЗОП), жалбоподателят се е възползвал от правната възможност да поиска налагане на временна мярка спиране хода на процедурата. Предстои Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по основателността на това искане.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОП, възложителят спира всички действия по хода на процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

След произнасянето на компетентния орган и в случай, че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени така, че да се спази изискването на чл. 28, ал. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове да не е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.

Възложителят уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи действия.

Стойността на проекта е 2.286 милиарда лева. Той трябва да осигури пренос на природен газ, идващ от Русия по втората тръба на "Турски поток" до черноморското крайбрежие на Турция от българо - турската граница до българо -сръбската граница.