Ръстът на Брутния вътрешен продукт /БВП/ през трето тримесечие се забави до 3.1 на сто на годишна база, при ръст от 3.8 на сто през второто тримесечие, пише в месечния обзор на Министерството на финансите. Данните, ползвани в обзора, са получени до 17 декември 2019 година.

Нарастването на частното потребление през третото тримесечие се забави, в съответствие с по-ниското увеличение на компенсациите на един нает, докато публичното потребление се повиши значително.

Износът през третото тримесечие се върна към растеж, повишавайки се с 1.8 на сто, и доведе до известно възстановяване на вноса. Въпреки това приносът на нетния износ остана положителен за второ поредно тримесечие, отчита Министерството на финансите.

Брутната добавена стойност (БДС) на произведените стоки и услуги се увеличи през третото тримесечие с 3.1 на сто на годишна база, като с най-голям принос са били промишлеността и операциите с недвижими имоти.

Инфлацията за ноември спрямо съответния месец на предходната година е била 2.2 на сто, при 1.6 на сто през октомври. Повишението в цените на услугите и на неенергийните промишлени стоки е била съответно 2.5 и 0.4 на сто на годишна база, като се ускори с 0.1 пр.п. спрямо октомври. Инфлацията при преработените храни за ноември е била 4.5 на сто на годишна база, ускорявайки се с 0.4 пр.п., отчита МФ.

През ноември, според данни на Световна банка, повечето суровини, търгувани на международните пазари, поскъпнаха в доларово изражение спрямо предходния месец. Най-високо бе повишението при енергийните и хранителните стоки, съответно с 5.2 и 4.1 на сто, допълват експертите на финансовото министерство.

През ноември общият показател за бизнес климата се увеличи за първи път от май, докато доверието на потребителите намаля. Подобрението се дължеше на търговията на дребно и строителството, докато бизнес климатът в промишлеността и услугите остана почти непроменен. Ръководителите във всички сектори имат оптимистични очаквания относно бизнес състоянието на предприятията, пише в месечния обзор.

Салдото по текущата сметка на страната е било положително през септември, с което натрупаният от началото на годината излишък се увеличил до 8 процента от прогнозния БВП. Продължаващото подобрение се дължи на по-доброто представяне на износа на стоки спрямо вноса. По-високите входящи трансфери от ЕС и по-ниският изплатен доход на инвеститори също са допринесли за нарастването на излишъка през септември, докато балансът на услугите остана почти непроменен спрямо същия месец на 2018 г., пише в месечния обзор.

Външната дългова позиция на страната се е подобрила през септември спрямо година по-рано. Брутният дълг се е понижил до 56.4 на сто от прогнозния БВП, а нетният е достигнал минус 4.1 на сто, което показва превишение на брутните външни активи над чуждестранните пасиви.

Кредитите за частния сектор продължават да се увеличават през октомври, нараствайки със 7.3 на сто на годишна база при 7.1 на сто месец по-рано. При нефинансовите предприятия, както и при домакинствата, е отчетен по-висок растеж на кредитите, докато лошите и преструктурирани кредити намаляват с по-голям темп.

Растежът на жилищните кредити през октомври е 14.1 на сто на годишна база при 13.6 на сто през септември. Темпът на нарастване на потребителските кредити през октомври е близък до този от предходния месец - 10.8 на сто на годишна база, отчита МФ.