Повишената конкуренция между пенсионносигурителните дружества и подобряване на обслужването на осигуряващите се за втора пенсия е сред основните причини броят на сменящите фонда си да се увеличава постоянно. Същото се случва и през второто тримесечие на настоящата година.

Към 31 май 2023 година в трите вида пенсионноосигурителни фондове се осигуряват общо 4 948 821 лица, от които 3 980 430 лица в универсалните пенсионни фондове (УПФ), 323 751 лица в професионалните пенсионни фондове (ППФ) и 644 6400 лица в доброволните пенсионни фондове (ДПФ).

За сравнение през първото тримесечие на 2023 година в трите вида фондове са осигурени 4 927 780 лица, от които 3 960784 лица в УПФ, 322 466 лица в ППФ и 644 530 лица в ДПФ. Общият брой на осигурените за втора пенсия е нараснал за три месеца с 21 041 лица или с 0.42%. По видове фондове увеличението е съответно: при УПФ 19 640 осигурени или ръст с 0.50%, при ППФ 2 285 осигурени или с 0.71% повече и при ДПФ 110 осигурени с нарастване от 0.17%%.

Това става ясно от обобщените данни на Комисията за финансов надзор (КФН) от представените от пенсионноосигурителните компании (ПОК) междинни тримесечни отчети.

За сравнение преди година, през второто тримесечие на 2022 година, общият брой на осигурените за втора пенсия е 4 872 177, като нарастването на годишна база през второто тримесечие на 2023 година е със 76 644 осигурени или с 1.52%.

Променилите фоновете си

През април-юни тази година в пенсионноосигурителните дружества са подадени 113 593 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 89 265 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2023 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с първото тримесечие на 2023 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 97 482, се наблюдава намаление с 8 217 лица или 8.43 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в УПФ е 82 817 лица, а броят на променилите участието си в ППФ - 5 945 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в ДПФ - 503 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в УПФ е 2.08 на сто, в ППФ - 1.84 на сто и в ДПФ - 0.08 на сто.

За сравнение, през януари-март 122 772 осигурени за втора пенсия лица са подали заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Одобрение за промяната, обаче, са получили общо 97 482 осигурени лица от всички подали заявления, а отказ 22 568.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица

с променено участие, подали заявления през второто тримесечие на годината, е 391 178 532 лв., в т. ч. 360 325 063 лв. в УПФ, 28 293 439 лв. в ППФ и 2 560 030 лв. в доброволните ДПФ. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. е намалял с 20 569 137 лв. или с 5,00 на сто.

Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 2,02 на сто, на професионалните - 1,97 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,19 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през второто тримесечие на 2023 г., е 4 382,22 лв.

За сравнение, през първото тримесечие на настоящата година общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие е била 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в УПФ, 30 418 348 лв. в ППФ и 1 922 132 лв. в ДПФ. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на УПФ е 2.23 на сто, на професионалните - 2.20 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0.15 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223,83 лв.

На годишна база, спрямо второто тримесечие на 2022 година, общият размер на прехвърлените средства през първата половина на годината от един в друг съответен фонд е 802 926 201 лв., в т. ч. 739 732 252 лв. в УПФ, 58 711 787 лв. в ППФ и 4 482 162 лв. в ДПФ. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 4,25 на сто, на професионалните - 4,15 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,34 на сто.

Класация на универсалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте УПФ през II-то тримесечие са привлекли 82 817 нови осигурени лица, а общата прехвърлена сума е 360 325 063 лева. В сравнение с I-то тримесечие броят на осигурените намалява с 8.36% от 90 367 лица през предходното тримесечие и с 5.03% по-малко прехвърлени средства от 379 407 189 лева през предходното тримесечие. Групата има нов лидер и разместване в класацията.

1. УПФ "ДСК - Родина" (нов лидер, 2-ро място в предходното тримесечие) - привлечени нови 24 268 осигурени и 97 802 219 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (7 779). Напусналите УПФ "ДСК - Родина" са 13 796 лица (+10 472 осигурени) и 62 492 838 лева (+35 309 381 лева);

2. УПФ "Доверие" (3-то място в предишното подреждане) - привлечени нови 17 662 осигурени и 76 356 600 лева, като най-много са се преместили от УПФ "ОББ" (4 704). Напусналите УПФ "Доверие" са 20 387 лица (-2 725 осигурени) и 91 471 781 лева (-15 117 180 лева);

3. ЗУПФ "Алианц България" (отстъпва лидерството) - привлечени нови 15 518 осигурени и 48 922 933 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (4 704 осигурени и 15 495 065 лева). Напусналите ЗУПФ "Алианц България" са 15 604 осигурени (-86 осигурени спрямо I-то тримесечие) и 74 096 516 лева (-25 173 593 лева спрямо I-то тримесечие);

4. "УПФ ОББ" - привлечени нови 14 447 осигурени и 80 195 487 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (4 788). Напусналите "УПФ ОББ" са 7 619 лица (+6 828 осигурени) и 35 633 759 лева (+44 561 728 лева);

5. УПФ "ЦКБ - Сила" (6-то място в предходното класиране) - привлечени нови 4 832 осигурени и 28 432 589 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (1 479). Напусналите УПФ "ЦКБ - Сила" са 5 946 лица (-1 114 осигурени) и 27 542 095 лева (+890 494 лева);

6. УПФ "Съгласие" (8-мо място през I-то тримесечие) - привлечени нови 2 244 осигурени и 10 432 098 лева, като най-много са се преместили от УПФ "Доверие" (709). Напусналите УПФ "Съгласие" са 7 894 лица (-5 650 осигурени) и 36 250 498 лева (-25 818 400 лева);

7. УПФ "Топлина" (5-то място в предишното подреждане) - привлечени нови 2 017 осигурени и 5 500 465 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (480). Напусналите УПФ "Топлина" са 2 935 лица (-918 осигурени) и 7 904 310 лева (-2 403 846 лева);

8. УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" (9-то място в предишната класация) - привлечени нови 764 осигурени и 3 283 089 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "Доверие" (209). Напусналите УПФ "Пенсионно-осигурителен институт" са 1 962 лица (-1 198 осигурени) и 6 157 135 лева (-2 874 045 лева).

9. "УПФ - Бъдеще" (7-мо място в предишното подреждане) - привлечени нови 683 осигурени и 7 159 266 лева, като най-много са се преместили от ЗУПФ "Алианц България" (201). Напусналите "УПФ - Бъдеще" са 6 546 осигурени (-5 863 лица) и 18 309 835 лева (-11 150 570 лева);

10. УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" - привлечени нови 382 осигурени и 2 242 328 лева, като най-много са се присъединили от УПФ "ДСК-Родина" (80). Напусналите УПФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" са 128 лица (+254 осигурени) и 466 296 лева (+1 776 031 лева);

3e-news.net/bg

Класация на професионалните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ППФ през II-то тримесечие са привлекли 5 945 нови осигурени лица (-9.97% спрямо 6 603 осигурени през I-то тримесечие, а общата прехвърлена сума е 28 293 439 лева (-6.99% от 30 418 348 лева през I-то тримесечие). Групата има нов лидер и разместване в класацията (спрямо I-то тримесечие).

1. ППФ "ДСК-Родина" (3-то място през I-то тримесечие) - привлечени нови 1 690 осигурени и 7 411 111 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (488). Напусналите ППФ "ДСК-Родина" са 989 лица (+701 осигурени) и 4 690 367 лева (+2 720 744 лева);

2. ППФ "Доверие" (губи лидерската си позиция) - привлечени нови 1 585 осигурени и 7 424 779 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "ДСК-Родина" (427). Напусналите ППФ "Доверие" са 1 176 лица (+409 осигурени спрямо I-то тримесечие) и 5 362 954 лева (+2 061 825 лева );

3. ЗППФ "Алианц България" (2-ро място през I-то тримесечие) - привлечени нови 1 196 осигурени и 4 729 737 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (307). Напусналите ЗППФ "Алианц България" са 959 лица (+237 осигурени) и 5 243 875 лева (-514 138 лева);

4. "ППФ ОББ" - привлечени нови 536 осигурени и 2 970 765 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (158). Напусналите "ППФ ОББ" са 497 лица (+39 осигурени) и 2 422 545 лева (+548 221 лева);

5. ППФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 284 осигурени и 1 488 678 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (80). Напусналите ППФ "ЦКБ-Сила" са 554 лица (-270 осигурени) и 2 517 340 лева (-1 028 662 лева);

6. ППФ "Съгласие" - привлечени нови 256 осигурени и 1 286 117 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "ДСК Родина" (70). Напусналите ППФ "Съгласие" са 724 лица (-486 осигурени) и 3 805 739 лева (-2 519 622 лева);

7. "ППФ - Бъдеще" (10-то място през I-то тримесечие) - привлечени нови 150 осигурени и 1 707 059 лева, като най-много са се присъединили от ЗППФ "Алианц България" (60). Напусналите "ППФ - Бъдеще" са 359 лица (-209 осигурени) и 1 745 233 лева (-38 174 лева).

8. ППФ "Топлина" - привлечени нови 119 осигурени и 311 264 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Доверие" (44). Напусналите ППФ "Топлина" са 466 лица (-347 осигурени) и 1 662 387 лева (-1 351 123 лева);

9. ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" (8-мо място през I-то тримесечие) - привлечени нови 77 осигурени и 673 037 лева, като най-много са се присъединили от "ППФ - Бъдеще" (24). Напусналите ППФ "ДаллБогг: Живот и Здраве" са 11 лица (+66 осигурени) и са привлечени 32 352 лева (+640 685 лева);

10. ППФ "Пенсионноосигурителен институт" (9-то място през I-то тримесечие) - привлечени нови 52 осигурени и 443 179 лева, като най-много са се присъединили от ППФ "Топлина" (23). Напусналите ППФ "ПОИ" са 210 лица (-158 осигурени) и 810 648 лева (-519 756 лева);

Класация на доброволните пенсионни фондове по привлечени осигурени и прехвърлени суми

Десетте ДПФ през II-то тримесечие са привлекли общо 503 нови осигурени лица (-1.76% спрямо 512 осигурени през I-то тримесечие), а общата сума е 2 560 030 лева (+33.19% спрямо 1 922 132 лева през предходното тримесечие). Групата има нов лидер и разместване в горната и долната част на касацията.

1. "ДПФ-Бъдеще" (нов лидер, след 5-то място в предишното подреждане) - привлечени нови 261 осигурени и 1 425 389 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (243). Напуснало "ДПФ-Бъдеще" е 1 лице (+260 осигурени) и 579 лева (+1 424 811 лева);

2. ДПФ "Доверие" (лидер в предишното подреждане) - привлечени нови 92 осигурени и прехвърлени 280 853 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България" (42). Напусналите ППФ "Доверие" са 70 лица (+22 осигурени спрямо I-то тримесечие) и 320 497 лева (-39 644 лева спрямо I-то тримесечие);

3. ДПФ "Съгласие" (2-ро място в предишната класация) - привлечени нови 41 осигурени и прехвърлени нови 410 401 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Алианц България"( 24). Напусналите ДПФ "Съгласие" са 31 лица (-10 осигурени) и 103 234 лева (-307 166 лева);

4. "ДПФ ОББ" (3-то място в предишното подреждане) - привлечени нови 39 осигурени и 110 088 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (28). Напусналите "ДПФ ОББ" са 33 лица (-6 осигурени) и 233 516 лева (-123 428 лева);

5. ДПФ "Алианц България" (2-ро място в предишната класация) - привлечени нови 51 осигурени и 158 231 лева, като най-много са се присъединили от ДПФ "Доверие" (36). Напусналите ДПФ "Алианц България" са 322 лица (-271 осигурени) и 1 756 028 лева (-1 597 798 лева);

6. ДПФ "ДСК-Родина" - привлечени нови 7 осигурени и 25 532 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ Алианц България" (4). Напусналите ДПФ "ДСК-Родина" са 22 лица (-15 осигурени) и 92 285 лева (-66 753 лева);

7. ДПФ "ЦКБ - Сила" - привлечени нови 12 осигурени и 149 536 лева, като най-много са се присъединили от "ДПФ ОББ" (5). Напусналите ДПФ "ЦКБ-Сила" са 18 лица (-6 осигурени) и 44 373 лева (+105 163 лева);

8. ДПФ "Пенсионно-осигурителен институт" - не са привличани нови осигурени и никакви средства. Напуснало е 1 лице (-1 осигурен) и 2 263 лева (-2 263 лева);

8. ДПФ "Топлина" (9-то място в предишната красация) - не са привличани нови осигурени и никакви средства. ДПФ "Топлина" са напуснали са 5 лица (-5 осигурен) и 7 254 лева (-7 254 лева);

8. ДПФ "ДаллБогг:Живот и Здраве" (10-то място в предишното подреждане) - не са привличани нови осигурени и никакви средства, но и не са напускали фонда осигурени лица.