Служебният кабинет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица, съобщиха от правителствената пресслужба. Това е повторно приемане на проекта от служебния кабинет. В края на миналия ноември правната комисия на 48-ото Народно събрание прие без нито един глас "против" на първо четене проекта на този закон, изготвен от Министерството на правосъдиетот. Депутатите обаче направиха множество забележки, предложения и коментари по предложения текст. 

Сега кабинетът отново предлага правна уредба, която да запълни празнотата в националното законодателство и да уреди производството по несъстоятелност на физическите лица в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна система. Законопроектът е и в изпълнение на ангажиментите на България по Националния план за възстановяване и устойчивост, се казва в съобщението.

Действащото законодателство не допуска физически лица, които са в неплатежоспособност, да бъдат обявени в несъстоятелност. Неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите, като особено уязвими са добросъвестните длъжници. Тези лица са изпаднали в неплатежоспособност поради неблагоприятни събития извън техните предвиждания и контрол - временна или трайна загуба на работоспособност, здравословни проблеми, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и др.

Законът урежда условията и реда за провеждане на производство по несъстоятелност на физическите лица, в което да бъдат удовлетворени вземанията на всички кредитори. То е изцяло доброволно, образува се по искане на добросъвестния длъжник и цели справедливо удовлетворяване на неговите кредитори. В производството са осигурени гаранции за задоволяване на жизнените потребности на длъжника чрез определяне на издръжка от поне една минимална работна заплата, както и определена несеквестируемост на имуществото му. В производството се заплащат само прости такси, а останалите разноски са дължими в предвидени от закона случаи.

Уредена е възможност за погасяване на задълженията на добросъвестния длъжник след изтичане на 3-годишен срок от одобряване на плана за погасяване или описа на имуществото му, ако той е заплатил разноските и е удовлетворил поне частично вземанията на кредиторите. Ако добросъвестният длъжник няма секвестируемо имущество, погасяването на задълженията може да настъпи след изтичане на 5-годишен срок. Основанията за погасяване на задълженията се установяват от съда.

В закона е предвидено производство за несъстоятелност и за лица, които нямат доходи и имущество.

На представянето на проекта на Закона за несъстоятелност за физическите лица през октомври миналата година служебният правосъден министър Крум Зарков каза, че: "бездействието на институциите, или нерешителността, направи така, че длъжниците не са защитени, кредиторите не са удовлетворени, а и рискуваме Европейската комисия да ни накаже. Това трябва да престане, затова предлагаме този законопроект".