Общият индекс на цените на производител през юли се увеличава с 0.5% спрямо предходния месец. Покачване се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.8%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Намаление е регистрирано в добивната промишленост - с 0.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%.

На годишна база през юли общият индекс на цените на производител намалява с 13.7%. Значителен спад на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37.0%, и в преработващата промишленост - с 2.6%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 11.2%.

Графика: НСИ

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0.3% през юли 2023 година на месечна основа. Понижение е отчетено в добивната промишленост - с 4.0%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, и в преработващата промишленост - с 0.1%.

При годишното сравнение на показателя НСИ отчита понижение с 18.1%. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 36.8%, в преработващата промишленост - с 1.7%, докато в добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 3.7%.

Графика: НСИ

Спрямо юли 2022 г. понижение на цените в преработващата промишленост през юли 2023 г. се наблюдава при производството на химични продукти - с 28.6%, и производството на основни метали - с 13.7%. Значителен ръст на цените е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 60.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 37.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17.5%, и производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 14.5%.

НСИ отбелязва, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия, и могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията, както и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар.

В същото време индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.