През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 125.4 хил., от които 70.9 хил. (56.5 на сто) са мъже и 54.5 хил. (43.5 на сто) - жени, съобщи Националният статистически институт. Коефициентът на безработицата е 3.7 на сто и в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта. Коефициентът на безработицата за мъжете е 3.8 на сто, а за жените - 3.4 на сто.

От всички безработни 14.8 на сто са с висше образование, 44.7 на сто - със средно, и 40.5 на сто - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработицата по степени на образование са съответно: 1.8 на сто - за висше образование, 2.9 на сто - за средно образование, и 10.8 на сто - за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78.4 хил., или 62.5 на сто от всички безработни хора. Коефициентът на продължителна безработица е 2.3 на сто - 2.5 на сто за мъжете и 2.1 на сто за жените. От общия брой на безработните 22.3 хил., или 17.8 на сто, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработицата за възрастовата група 15-29 навършени години е 6.1 на сто - с 2.1 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. За посочения период коефициентът на безработица за мъжете (15-29 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта, а за жените - с 2.3 процентни пункта, като достигат съответно 7 и 4.9 на сто.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74.2 на сто, като в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години се увеличава с 2.6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 71.4 на сто.

Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 61.4 хил., или 5.3 на сто от икономически неактивните в същата възрастова група.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3299.2 хил., от които 1771.3 хил. мъже и 1527.9 хил. - жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.3 на сто, като при мъжете този дял е 61.9 на сто, а при жените - 49.2 на сто.

През третото тримесечие на 2019 г. преобладаващата част от заетите - 2079.2 хил. души, или 63 на сто, работят в сектора на услугите, 989.8 хил. (30 на сто) работят в индустрията и 230.3 хил. (7 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6 на сто (118.3 хил.) са работодатели, 6.4 на сто (210.1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89.5 на сто (2953.3 хил.) - наети хора, и 0.5 на сто (17.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 2262.3 хил. (76.6 на сто) работят в частния сектор, а 690.9 хил. (23.4 на сто) - в обществения.

Броят на наетите с временна работа нараства с 14.5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достига 159.7 хил., или 5.4 на сто от всички наети.

През третото тримесечие на 2019 г. заетите на възраст 15-64 навършени години са 3194.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.4 на сто (75.7 на сто за мъжете и 67.1 на сто за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 44.1 на сто (49.2 на сто за мъжете и 38.8 на сто за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 76.3 на сто, съответно 80.9 на сто за мъжете и 71.7 на сто - за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) е по-висок с 2.8 процентни пункта, като увеличението при мъжете e с 3.3 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта.

Заетите хора на възраст 55-64 навършени години са 620.9 хил., или 65.1 на сто от населението в същата възрастова група (70.1 на сто от мъжете и 60.4 на сто от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55-64 години се увеличава с 3.4 процентни пункта.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивни хора на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни, е 2538.6 хил., от които 1017.2 хил. (40.1 на сто) са мъже и 1521.4 хил. (59.9 на сто) са жени. Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1153.6 хил., или 25.8 на сто от населението в същата възрастова група. От тях 34.3 на сто не работят и не търсят работа поради участие в образование и обучение.