По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 11.9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година. Увеличението в индустрията е с 10.5 на сто, в услугите - с 11.5 на сто, и в строителството - с 14.5 на сто.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 19.6 на сто, "Други дейности" и "Образование" - по 16.7 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.7 на сто, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.9 на сто.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3 на сто за "Операции с недвижими имоти" до 4 на сто за "Добивна промишленост".