Ограничаването на социалните контакти и изискването за дистанция между хората се оказва с пряк ефект върху работата на Националния осигурителен институт (НОИ) и формите за достъп до услугите му. Това показват резултатите от национално представително социологическо проучване, проведено от Алфа Рисърч през април тази година, съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Данните показват, че преди въвеждането на ограничителните мерки съотношението между посещенията "на място" и достъпа до интернет страницата на НОИ за получаване на желаната услуга е било две към едно. Около 50 на сто от ползвалите услугите на НОИ посочват първата опция, а 25 на сто се поставят в другата група.

След промяната на ситуацията обаче в предпочитана форма за контакт с института се превръщат онлайн справките и административните услуги, като съотношението се запазва същото, но вече в полза на дистанционния достъп. И в двата случая около 25 на сто от анкетираните са посочили, че ползват и двата начина за обслужване.

Удовлетвореността на клиентите при двете форми на обслужване е сходна, като отчетливо доминират положителните оценки. Посещението на място се оценява изцяло позитивно от над 50 на сто от анкетираните, а недоволните са само 9 на сто. При електронните услуги напълно удовлетворените се позиционират на същото ниво, докато отрицателните оценки намаляват значително до 5 процента. Софиянци са най-активните потребители на електронните услуги, а жителите на селата остават привърженици на обслужването на място.

Информацията, която НОИ предоставя на своите клиенти, е достъпна, ясна и изчерпателна. Това е друг от основните изводи на проучването. Най-позитивна е оценката на клиентите за достъпността на информацията за предоставяните от институцията услуги. Изцяло удовлетворени са 43 на сто от запитаните, още 36 на сто са донякъде съгласни с това твърдение, 11 процента са се сблъскали с трудности при намирането на необходимата им информация. Без мнение са около 10 на сто.

Относно яснотата на предоставяната отговорите с позитивна нагласа са близо 80 на сто, неудовлетворението е около 14 процента, без мнение са 6 на сто.

С най-висока доза критичност към задоволяването на нуждата им от специализирана информация се отнасят клиентите на НОИ по отношение на индикатора "изчерпателност". Около 15 процента от анкетираните считат, че не са получили пълния обем от търсената информация. Напълно и частично удовлетворените отново надминава границата от 77 на сто .

И по трите индикатора най-голямо удовлетворение демонстрират хората над средната и в пенсионна възраст. С положителна оценка са най-вече жителите на по-малките градове и тези, които ползват по-често електронните услуги на НОИ. По-критични остават столичани и по-високо образованите, въпреки че и при тях позитивните оценки доминират значително.

Към платеното по мярка 60:40 по електронен път: как

Същевременно НОИ уведоми, че работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Информацията съдържа данни за работниците и служителите, на които е изплатена компенсацията, броя на работните дни и месеца, за който се изплаща, размер на компенсацията и на осигурителните вноски, дата на плащане.

Електронната услуга е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", "Справки", съответно в раздели: "по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ или "със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ ЕИК на осигурителя.

Осигурителният институт предоставя и достъп до Списъка на работодателите, на които са изплатени компенсации по реда на ПМС № 55 от 2020 г.