Производството на електроенергия през първия месец на настоящата 2021 година спрямо януари 2020 година се увеличава с 5.01%. За сравнение, през януари 2020 г. произведената електроенергия е било в обем от 3 949 891 MWh, докато през първия месец на настоящата 2021 г. се увеличава до 4 147 807 MWh. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България от 1 до 31 януари 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

Потреблението на електроенергия през януари 2021 г. е в обем от 3 872 018 MWh и е на минус 4.11%, тъй като за януари 2020 г. ЕСО отчита 4 038 086 MWh. Въпреки това, може да се отбележи, че е налице положителна тенденция, тъй като преди седмица е отчетен по-голям спад с 6.39%. Това най-вероятно се дължи на ниските температури в началото на януари.

Салдото (износ-внос) остава положително. В данните на ЕС представено конкретно изчисление в проценти. Редно е да се отбележи, че периодът от един месец продължава да не е достатъчно представителен и е рано за изводи. Според данните, за сравнявания период на първия месец от 2020 година салдото (износ-внос) е било от порядъка на минус 88 195 MWh. За първия месец на януари 2021 г. салдото (износ-внос), според данните достига до обем от 275 789 MWh.

Въпреки че остават на минус, показателите за участието на базовите централи са по-добри, отколкото през януари 2020 година. През януари тази година делът на базовите централи намалява с 5.57% (при минус 7.65% към 24.01.) до обем от 3 324 041 MWh. За сравнение, през януари 2020 година делът на базовите централи е достигал обем от 3 520 277 MWh.

3е-news.net

Много силна положителна тенденция се наблюдава по отношение на участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) както в преносната, така и в разпределителната мрежа, въпреки че все още крайните показатели към 31 януари на настоящата година са на минус. Участието на ВЕИ в преносната система е на минус 2.30% и е в обем от 117 514 MWh (при минус 13.94 % към 24 януари т.г.). За сравнение, през първия месец на предходната 2020 г. обемът на ВЕИ в преносната мрежа е бил 120 286 MWh. Спадът се дължи на по-слабите данни за участието на фотоволтаичните мощности (минус 30.08 %) и на биомасата (минус 19.81 %), докато участието на вятърните мощности е положително (плюс 9.01 %).

По отношение на дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, въпреки че остава на минус за сравнявания период на януари 2021 г., спрямо същия месец на 2020 г. също се наблюдава силна положителна тенденция. Според данните, дела на ВЕИ в разпределителната мрежа през януари 2021 г. е в обем от 143 429 MWh и намалява (минус) с 11.02 % (минус 22.50 на сто за първите 24 дни на януари т.г.). Година по-рано, през същия месец ВЕИ са участвали в разпределителната мрежа с обем от порядъка на 161 195 MWh. В частност спадът се дължи на по-ниския дял, както на вятърните (минус 4.08 %) и фотоволтаични (минус 21.97 %) мощности, така и на биомасата (минус 7.11 %).