Общият индекс на цените на производител намалява с 9.5% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Значително намаление е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.3%, в преработващата промишленост - с 0.7%, и в добивната промишленост - с 0.6%, съобщи НСИ.

Цените на производител са индикатор за последващо равнище на инфлацията.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 12.6% през ноември 2022 г. спрямо предходния месец. Понижение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 23.1%, в добивната промишленост - с 2.1%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Общият индекс на цените на производител нараства с 21.2% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е отчетен при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 30.5%, преработващата промишленост - със 17.8%, и в добивната промишленост - с 2.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 25.3% през ноември 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28.1%, преработващата промишленост - с 24.3%, и добивната промишленост - с 6.1%.

През декември 2022 г. общият показател на бизнес климата нараства с един пункт спрямо ноември. Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в строителството запазва нивото си, а в сектора на услугите е регистрирано понижение. Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса във всички сектори остава несигурната икономическа среда, съобщи НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 2,5 пункта заради по-позитивните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Показателят "бизнес климат в строителството" запазва нивото си от предходния месец. Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са резервирани.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 0,7 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също са благоприятни.

"Бизнес климатът в сектора на услугите" се понижава с 1,1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.