Индексът на промишленото производство нараства с 1.3% през август 2023 г. в сравнение с предходния месец. Регистриран е спад с 9.7% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо август 2022 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ) по предварителни и сезонно изгладени данни. 

Месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия между два времеви периода, отбелязва НСИ. Те не измерват действителното равнище на производството.

Данните на НСИ показват спад на промишленото производство през всички месеци на 2023 г. в сравние с аналогичните периоди на 2022 г.

Увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 5.5%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.6%, и в преработващата промишленост - с 1.5%. По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 48.0%, производството на химични продукти - с 15.4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 10.0%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Графика: НСИ

Намаление е регистрирано при: производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 6.8%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.7%, производството на мебели - с 4.2%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 40.7%, в добивната промишленост - с 12.1%, и при преработващата промишленост - с 1.9%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

Графика: НСИ

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 29.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 24.8%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 20.5%.

Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и oборудване - с 24.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 21.2%.

НСИ уточнява, че за оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.