По предварителни сезонни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление на превозените товари от товарния транспорт с 6 на сто. При извършената работа е регистрирано увеличение с 2.4 на сто.

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2.9 и 2.8 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2.6 и 5.4 на сто спрямо същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 455.8 хил. т, или с 5 989.5 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози на автомобилния и железопътния транспорт. Извършената работа също намалява и достига 9 013.4 млн. ткм в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2018 г. е 110 056.5 хил., или с 6.4 на сто по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-малкия брой превозени пътници при вътрешните превози. При железопътния транспорт се наблюдава намаление с 19.1 на сто, а при автобусния - с 5.8 на сто. Същевременно и извършената работа намалява с 6.9 на сто и достига 2 500.6 млн. пътниккилометра, което е резултат от регистрирания спад от 21.2 на сто при железопътните превози в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2018 г. нарастват със 125.9 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 302.7 млн. ткм поради по-голямото разстояние, на което са били превозени товарите от морския транспорт.

През първото тримесечие на 2018 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 4.8 хил. пътници, което се дължи на международните превози. При извършената работа е отчетен спад спрямо първото тримесечие на предходната година поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците както от морския, така и от речния транспорт.

През периода януари - март 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 71 750.0 хил. пътници, или с 2 656 хил. пътници повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози. Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 6.3 на сто) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.