НСИ представи в понеделник резултатите от три интересни проучвания - за производствените цени, бизнес климата и добива и търговията с енергийни ресурси.

Онова, което бие на очи, е годишното увеличение с 94% на цените на производител при електро-и топлоенергията и природния газ през април 2022 г. Но общият индекс на производствените цени нараства с над 40% за година.

Този показател, според НСИ, може да се разглежда като ранен измерител на инфлацията.

Наред с това, резултатите от анкетите на НСИ с мениджърите показват силно изразен песимизъм за строителството и оптимизъм при услугите. 

Как нарастват производствените цени

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 6.4%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%, и в преработващата промишленост - с 2.3%.

По-високи цени на производител в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на хранителни продукти - с 5.3%, производството на основни метали - с 5.0%, обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.7%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 3.1%.

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. нараства с 40.2% в сравнение със същия месец на 2021 година.

Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 93.7%, в преработващата промишленост - с 24.9%, и в добивната промишленост - с 22.2%.

В преработващата промишленост значително повишение е отчетено при: производството на химични продукти - с 34.4%, производството на основни метали - с 30.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 29.8%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 27.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 23.4%, производството на хранителни продукти - с 22.3%.

НСИ обяснява, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.

Как се изчислява общият индекс на цените на производител - изчислява се от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2015 година.

Бизнес климатът - към влошаване

През май 2022 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.7 пункта в сравнение с април в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

61.7% от предприятията в промишлеността смятат, че главният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, е несигурната икономическа среда. Делът на мениджърите, които продължават да очакват продажните цени в сектора да се увеличат през следващите три месеца, е 35.3%. Показателят "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 0.8 пункта. 

Песимизъм е обзел строителните предприемачи през следващите три месеца. Съставният показател "бизнес климат в строителството" спада с 3.6 пункта.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да са основните затруднения за развитието на бизнеса, като през май се наблюдава намаление на отрицателното въздействие на втория и третия фактор. Очакванията на мениджърите са цените в бранша да се повишат през следващите три месеца.

Най-сериозната пречка за дейността на предприятията от търговията на дребно остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчно търсене. Прогнозите на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" намалява с 2.2 пункта. 

Този показател при услугите обаче силно нараства през месец май - с 4.3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. В сравнение с април делът на мениджърите, които очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 31.4%. 

Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година, пояснява НСИ.

Силен ръст при безоловния бензин и дизела 

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нараства производството на: твърди горива - с 8.7%, пропан-бутанови смеси - със 133.3%, безоловен бензин - с 31.7%, дизелово гориво - с 29.1%, и електроенергия - с 14.7%. Производството на природен газ остава без изменение. Това оповести Националния статистически институт. 

През март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. нарастват доставките на: твърди горива - с 8.5%, пропан-бутанови смеси - с 10.3%, безоловен бензин - с 55.9%, дизелово гориво - с 47.5%, природен газ - с 10.1%, и електроенергия - с 12.2%.

Производство и доставки на енергийни продукти, март 2022 г.

Източник: НСИ