Над 14 милиарда лева са годишните разходи за пенсии от Държавното обществено осигуряване (ДОО) към края на ноември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) в справките, които предоставят всеки месец за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Миналия месец НОИ съобщи, че до края на октомври разходите възлизат на 12,5 милиарда лева.

В структурата на общите разходи до края на 11-ия месец на годината най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 14 051,7 млн. лв., което е 90,6% изпълнение на плана за годината, посочват от НОИ. Разходите за пенсии за единадесетте месеца на годината са с 1889,8 млн. лв. или с 15,5% повече спрямо същия период на миналата година.

Към 30 ноември 2022 г., общият размер на отчетените приходи е 9021,1 млн. лв., което представлява 93,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 802 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи възлизат на 16 326,7 млн. лв. или 89,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 1 562,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

За изплащане на добилата популярност като "ковид добавка" сума от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 743,3 млн. лв. Тези средства не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 479 от 2021 г., сочат още данните на НОИ.

За еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 57 млн. лв. Тези средства също не са планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ, разкрита на основание ПМС № 474 от 2021 г.

От НОИ информират също, че за изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. са изразходвани 101,7 млн. лв., дължими за периода от януари до юни 2022 г. За изплащане на т.нар. "великденска добавка" от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 143,4 млн. лв.

От НОИ посочват, че следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 30 ноември 2022 г. са в размер на 1 983,9 млн. лв. или 86,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за единайсетте месеца на годината са със 134,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г., информират също от института.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към месец ноември е 7 170,2 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 88,2 млн. лв., което представлява 83,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 4,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 ноември са в размер на 63,0 млн. лв., което представлява 75,3% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г., посочват също от института.

Отчетените приходи към 30 ноември са в размер на 2 181,7 хил. лв., което представлява 87,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 583,0 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 1 146,9 хил. лв., което представлява 24,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2 302,2 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2021 г.