В условията на предизвиканата от COVID-19 криза и свързаните с нея ограничения на придвижване и на пазара на труда рисковете при търсене на работа извън страната се увеличават. За това предупреждават от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ГИТ).

Задължително е преди тръгване желаещите да работят в чужбина да бъдат запознати с условията за влизане в приемащата държава във връзка с въведените противоепидемични мерки. Информация е публикувана на сайта на Министерството на външните работи, в рубриката "Коронавирусът - как да пътуваме?" 

Една от най-сигурните индикации за възможна измама е,

когато предлагащите заетост отказват пряк контакт с търсещите работа, а настояват за комуникация само онлайн или когато срещите се организират извън офис. Независимо от начина на изпращане от търсещите работа не следва да се изискват такси или други плащания, свързани с процедурата по изпращането им.

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР), подлежат на задължителна регистрация в Агенцията по заетостта. Списъците са публикувани на сайта на Агенцията.Извършването на тези дейности от фирми без регистрация е знак за възможна измама. В случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги, фирмата, която извършва командироването, трябва да развива значителна идентична дейност в България.

Сключването на трудов договор с единствената цел лицето да бъде командировано в друга държава членка е сигнал за фалшиво командироване и знак, че трудовите му и осигурителни права могат да бъдат нарушени. На единния национален уебсайт относно командироването на работници, поддържан от ГИТ, е публикуван въпросник за самооценка дали командироването има белези на фалшиво.

Зачестяват случаите, в които фирмите посредници или ПОВР имат регистрация в друга държава членка, но те също са длъжни да обявяват номера на лицензите си в обявите за работа, които публикуват. Независимо от начина на изпращане, работникът трябва предварително да е запознат, писмено, на български език с минималните условия на труд и заплащане в държавата, в която ще полага труд. При командироване условията, при които се извършва то, се договарят в Споразумение за изменение на договора за периода на командировката.

В случай на нарушени трудови права на български граждани ГИТ може да информира контролните органи на приемащата държава, но за целта трябва да са налични коректни данни, които да помогнат за идентифициране на работодателя. Инспекцията по труда поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който българи, работещи в чужбина, могат да потърсят в работно време консултация и съдействие. Полезна информация за работа в ЕС и за условията на труд и живот в страните членки е публикувана в сайта на Инспекцията по труда, в сайта на EURES мрежата, където се публикуват и обяви от проверени работодатели на територията на Европейския съюз, на единния национален уебсайт на командированите лица.