Правителството отпуска безвъзмездна финансова помощ за сектор "туризъм" в размер до 30 млн. лв., съобщиха от Министерството на туризма. 

Мярката се разработва като схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията.

Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота им през 2019 г. Бюджетът по мярката е определен в закона и е в общ размер до 30 млн. лева.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20 на сто от реализирания оборот през 2019 г. Прогнозният брой очаквани кандидати е около 5500.

Кандидатстването и оценяването на проектните предложения за получаването на помощ ще се осъществява в Системата за управление на националните инвестиции.

Допустими кандидати са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност в (основна и/или допълнителна) в един от кодовете за "Хотелиерство" - КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за "Ресторантьорство" - КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за "Туроператорска дейност" - КОД: 79.1, 79.9; за "Организиране на конгреси и търговски изложения" - КОД: 82.3; за "Други дейности по хуманно здравеопазване" - КОД: 86.9; за "Експлоатация на зали за представления" - КОД: 90.04; за "Дейности, свързани с развлечения и отдих" - КОД: 93.2; за "Поддържане на добро физическо състояние" - КОД: 96.04.

Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 1 800 000 евро и може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis и с помощите съгласно Общия регламент за групово освобождаване.