Парламентът одобри на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с които се дава възможност за облекчена административна тежест срещу банкова гаранция от 1 млн. лв. в полза на Националната агенция за приходите (НАП).

Измененията са внесени от Божидар Божанов от парламентарната група (ПГ) на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и група народни представители.

Очакванията са промените да намалят административната тежест при упражнявания от НАП контрол, свързан със стоки с висок фискален риск чрез съкращаване на времето, необходимо за извършване на контролните действия или проверки спрямо движението на стоки с висок фискален риск - при получаване, разтоварване и освобождаване на превозваните стоки.

Предвиден e отлагателен срок за влизане в сила на административнонаказателната разпоредба за неизпълнение на задължението за предоставяне на информация от публичен взискател, както и нормата, определяща актосъставителите и административнонаказващите органи. По този начин ще се предостави възможност за създаване на подходяща организация при публичните взискатели за осигуряване поддържането на актуални данни за вземанията и за своевременно уведомяване на НАП за настъпили промени по отношение на тези от тях, предявени за принудително събиране в НАП, посочва в мотивите си Божидар Божанов, един от вносителите на текстовете.

Със законопроекта се урежда нормативно вече изградената техническа възможност за такива уведомления, като се задължават взискателите в седемдневен срок да уведомят НАП.

Друга част от измененията се отнасят за режима за уведомяване на приходните агенции за предстоящи плащания от бюджета към физически и юридически лица по сключени договори и предявени изпълнителни листове. Предвижда се изрично режимът да се прилага за всички договори, по които се разходват публични средства.