Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.7%, като в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 1.8 процентни пункта.

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.4 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.9%.

- Коефициентът на безработица е 3.7%, или с 0.9 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2021 година.

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 215.6 хил., от които 1 717.6 хил. мъже и 1 498.0 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 2.6%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 55.4%, като при мъжете този дял е 61.8%, а при жените - 49.5%.

През третото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 2 007.9 хил., или 62.4%, в индустрията - 975.0 хил. (30.3%), а 232.7 хил. (7.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4.0% (130.1 хил.) са работодатели, 7.0% (224.9 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.5% (2 845.5 хил.) - наети лица, и 0.5% (15.1 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2 213.1 хил. (77.8%) работят в частния сектор, а 632.4 хил. (22.2%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 139.6 хил., или 4.9% от наетите лица.

През третото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 114.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.9% (75.5% за мъжете и 68.1% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.9% (44.8% за мъжете и 34.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 77.2%, съответно 81.2% за мъжете и 73.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 2.7 процентни пункта, като увеличението е еднакво за мъжете и жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 633.0 хил., или 69.9% от населението в същата възрастова група (75.3% от мъжете и 64.9% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.7 процентни пункта.

Безработица

През третото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 122.5 хил., от които 70.8 хил. (57.8%) са мъже и 51.7 хил. (42.2%) - жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 28.1 хил., или с 18.7%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 3.7%. Коефициентът на безработица намалява с 0.8 процентни пункта при мъжете и с 1.0 процентен пункт при жените и през третото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.3%.

От всички безработни лица 14.4% са с висше образование, 54.7% - със средно, и 30.9% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 3.6% за средно образование и 9.4% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 69.5 хил., или 56.8% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение с третото тримесечие на 2021 г. и достига 2.1%, като е по-висок при мъжете (2.2%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 19.6 хил., или 16.0%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.0% (9.1% при мъжете и 6.5% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.3 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 - 29 навършени години) при мъжете е с 1.6 процентни пункта, а при жените - с 3.3 процентни пункта.

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 468.7 хил., от които 989.8 хил. (40.1%) са мъже и 1 479.0 хил. (59.9%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 098.5 хил. (467.9 хил. мъже и 630.6 хил. жени) и представляват 25.3% от населението в същата възрастова група (21.3% от мъжете и 29.5% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.4% са неактивни поради участие в образование или обучение.

НСИ пояснява, че коефициентът на икономическа активност означава относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група; коефициентът на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група; коефициентът на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население; коефициентът на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

Безработни пък са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

  • нямат работа през наблюдавания период;
  • активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;
  • имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Наблюдението на работната сила е извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие се анкетират 19.6 хиляди обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип, отбелязва НСИ.