Опазването на околната среда и отстраняването на уврежданията изискват допълнителни средства. Размерът на средствата е основен показател за мерките, които обществото и държавата предприемат, за да се намали отрицателното въздействие на социално-икономическите процеси върху околната среда. Това се казва в съобщение на Националния статистически институт (НСИ), който представи днес годишните (за 2019 г.) данни за дълготрайните материални активи с екологично предназначение, разходите за опазване и възстановяване на околната среда и ползваните води. 

Разходите за опазване и възстановяване на околната среда са част от общите разходи за дълготрайни материални и нематериални активи.

В съобщението се отбелязва, че през 2019 г. делът на наличните в края на годината разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи с екологично предназначение възлиза на 2.4% от общите разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в страната.

Извършените екологични разходи (инвестиции и текущи разходи) се оценяват на 2308 млн. лв. и се разпределят по направления за околната среда по следния начин:

  • за отпадъчни води -18%,
  • за опазване на въздуха -11%,
  • за третиране на отпадъци - 63%,
  • други - 8%.

Текущите разходи са с преобладаващ дял в общите екологични разходи - 80.3%. По-голямата част от общите разходи са извършени за опазване на въздуха, събиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Делът на разходите за опазване и възстановяване на околната среда от произведения брутен вътрешен продукт е 1.9% и е основен измерител на предприетите от обществото и държавата мерки за намаляване на натиска върху околната среда.

НСИ пояснява, че съгласно регламентите на ЕС се отчитат два вида разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, свързани с опазване на околната среда.

Едните са специализирани съоръжения за околната среда (end-of-pipe) - те не участват в производствения процес и служат само за намаляване на замърсяването от производството.

Диаграма: НСИ

Другите са интегрирани технологии (integrated technologies), с прилагането на които се постига по-малко замърсяване на околната среда в сравнение с други подобни. Често оборудването е напълно интегрирано в производствения процес и не може да се идентифицира като отделен компонент. В този случай се отчита само оцененият дял от общата инвестиция, свързан с избора на технология, по-щадяща околната среда, отбелязва НСИ.

Графика: НСИ