Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, в преработващата промишленост - с 0.2%, а намаление е отчетено в добивната промишленост - с 1.5%.

По-голямо увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 3.0%, както и при производството на химични продукти - с 2.2%.

Понижение на цените е отчетено при производството на основни метали - с 4.0%.

Общият индекс на цените на производител през април 2021 г. се увеличава с 9.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 20.0%, в преработващата промишленост - с 10.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.5%.

Графика: НСИ

По-значителен ръст в преработващата промишленост е отчетен при: производството на основни метали - с 31.3%, производството на каучук и пластмаси - с 9.4%, производството на химични продукти - с 8.6%, и при производството на хранителни продукти - с 6.8%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.0 %, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец. Повишение е регистрирано в преработващата промишленост - с 1.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%, а в добивната промишленост е отчетено намаление на цените - с 0.2%.

По-съществено увеличение на цените на производител в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 3.5%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.8%, производството на електрически съоръжения - с 1.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2021 г. нараства с 6.8% в сравнение със същия месец на 2020 година. Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 21.6%, в преработващата промишленост-със 7.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.9%.

Графика: НСИ

Спрямо април 2020 г. по-значителен ръст в преработващата промишленост е регистриран при: производството на основни метали - с 36.2%, производството на химични продукти - с 15.3%, производството на изделия от каучук и пластмаси - със 7.8%, производството на електрически съоръжения - с 6.7%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 2.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през април 2021 г. намалява с 0.7% спрямо предходния месец, докато спрямо съответния месец на 2020 г.се наблюдава ръст на цените с 14.6%.

НСИ пояснява, че индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство. Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар,претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2015 година. Индексите на цените на производител на международния пазар се изчисляват при постоянна база 2015 г. чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на международния пазар.