Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се въвеждат правила за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване. Измененията са внесени от Министерския съвет.

Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на търговските и финансовите взаимоотношения със свързани лица.

Председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова отбеляза, че трансферното ценообразуване е механизмът, чрез който се прехвърлят печалби, най-често при мултинационалните компании от една държава в друга, когато има различно данъчно облагане. Тя обясни, че в промените в ДОПК става дума за една предварителна документация под формата на т.нар. местно досие, което следва да изготвя всяко данъчно задължено лице, осъщестяващо сделки над определен праг между свързани лица. Освен това има и срок за това досие - 31 март на следващата година, и доста сериозни санкции за липсата му, коментира Стоянова.

Тя посочи, че трябва внимателно да се обмисли между първо и второ четене дали високият праг няма да бъде допълнителна административна тежест за онези данъчно задължени лица, които не са част от мултинационални компании, а са само свързани български лица и прилагат една и съща данъчна ставка.

В хода на дискусията от "Воля" посочиха, че бизнесът не е съгласен със срока за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване, защото съвпада със срок за подаване на данъчните декларации, и предложиха да е по-дълъг - до 30 септември.

От "Воля" искат и намаляване на санкциите, защото били високи, като предлагат да се помисли дали да има само горна граница.

При създаването на националните правила за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване са възприети в голяма степен препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в тази област, както и препоръките на Кодекса за поведение по отношение на документацията за трансферното ценообразуване за свързани предприятия в Европейския съюз (EUTPD).

С измененията в ДОПК се предвижда въвеждането в българското законодателство и на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Основна цел на промените е подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове, възникнали между държавите-членки във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и Конвенция 90/43 6/ЕИО за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия (Арбитражната конвенция на Съюза).