Днес Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3 833-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент. Номиналната стойност на предложеното количество е 200 млн. лева. Това е част от първата емисия, която Министерството на финансите пусна през февруари и тогава набра 300 милиона лева от нея като дългово финансиране. И сега лихвеният процент е фиксиран на 0,10%.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество. Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Това ще бъде третият аукцион от началото на годината, като при първите два най-голяма активност имаше от страна на банките.

Държавните ценни книжа се считат за много сигурен инструмент, като през февруари най-голям интерес към него проявиха банките. Тогава бяха осъществени покупки за 300 милиона лева, колкото бе и обявеният обем от финансовото министерство. Седмица по-късно бе постигната отрицателна доходност в емисия с по-кратка срочност, а обемът на новопоетия дълг достигна кумулативно половин милиард лева. Ето защо, ако и при настоящата емисия бъдат одобрени точно толкова поръчки, колкото е първоначалният обем, новият дълг за годината ще достигне 700 милиона лева.

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

В края на миналата година дългът на подсектор "Централно управление" възлиза на 28,968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5,990 млрд. лева, а външните - 22,977 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,3%.

По закон новият държавен дълг в края н агодината може да бъде 4,5 млрд. лева.