Ново удължаване на срока за подмяна на софтуера на касовите апарати в бензиностанциите ще има, тъй като Министерството на финансите предложи за обществено обсъждане изменения в Наредба 18 за касовите апарати (Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства).

Подзаконовият нормативен акт е в резултат на срещата на министъра на финансите с представители на веригите бензиностанции, на която бизнесът е изразил сериозни притеснения от оставащото време до края на юни за въвеждане на новите изисквания към софтуера на фискалните апарати. Новият срок е 30 септември 2019 година.

Дотогава ще се се прилага досегашният ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.

Има и две условия

Първото е към 31 юли 2019 г. бензиностанциите да имат сключен договор за внедряване на Електронна система с фискална памет (ЕСФП) от одобрен след 1 април 2019 г. тип софтуер, могат да ги внедрят до 30 септември, а това са по-голяма част от търговците на горива.

Второто условие е до 31 юли веригите бензиностанции да представят в НАП график за внедряване по обекти до 30 септември 2019 година.

Удължавайки срока за всички търговци, които използват системи за управление на продажбите си, до 30 септември, Министерството на финансите предоставя достатъчно време за наблюдаване в реални условия на работата на новия софтуер преди масовото му внедряване, както и че няма да се стигне до затваряне на търговски обекти, пише в мотивите към проекта за изменение на Наредба 18.

Също така е отчетен фактът, че за целите на масовото внедряване на ЕСФП в търговските обекти е необходимо да бъде предоставен допълнителен период от време за осигуряване на безпрепятственото функциониране и инсталиране на ЕСФП.

От мотивите става ясно още, че въвеждането на нов срок е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността им.

Крайният срок за общественото обсъждане е съкратен до 14 дни след публикуването на наредбата (14.06.2019) или до 28 юни тази година. След това, в зависимост от получените предложения за изменения на проекта, Наредбата 18 ще бъде приета и обнародвана, а ще влезе в сила от деня на нейното публикуване в "Държавен вестник".

Какво ще съдържа касовата бележка на 1 октомври

Според Наредба 18, в новите касови бележки, издавани от бензиностанциите, се предвижда да е изписана информация за размера на ДДС, акциза, продажната цена на горивото без косвените данъци и покупната цена на горивото без акциз и без ДДС, което ще покаже брутния марж на търговците (вкл. всички направени от него разходи). Печалбата от всеки продаден литър гориво няма да се изписва.

Дали обаче няма да има промяна и на изписването на касовия бон, предстои да видим, тъй като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предупреди след поредния си анализ на пазара на горива, че оповестяването на покупните и продажните цени на горивата в касовите бележки може да доведе до "по-лесна координация на ценовата политика", т.е. до картелни споразумения.

Първото отлагане

В края на март след среща при премиера Борисов финансовото ведомство удължи срока за въвеждането на новите касови бележки на бензиностанциите, в които на отделни редова трябва да са посочени покупната и продажната цена на горивото със и без акциз и ДДС. Тези касови бонове трябваше да се появят от 1 април, но по настояване на бизнеса бяха отложени за 1 октомври.

Проблемът с подмяната на касовите апарати възникна през януари, когато от НАП напомниха ,че над 170 000 касови апарати трябва да бъдат сменени или софтуерът им да бъде подобрен до 31 март 2019 година.

Бизнесът се оказа неподготвен, вероятно защото за първи път наредбата предвиждаше изисквания не само към фискалните устройства, но и към използвания софтуер, който ги управлява.