Националният осигурителен институт (НОИ) започва проект "Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността", съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Проектът се осъществява чрез договор за изпълнение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), приоритетна ос "Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд", финансирана на 100 процента от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд. Общата му стойност е 4 999 275,84 лв. (с ДДС), а продължителността му е 18 месеца.

Основната цел на проекта е подобрението на качеството на експертизата на работоспособността чрез повишаване капацитета и ресурсното обезпечаване на НОИ чрез използването на дълбочинни количествени и качествени анализи, оптимизация на процесите, обучения и доставка на необходимото техническо оборудване. Сред задачите, които си поставя той, са още създаването на необходимия капацитет за анализ и идентифициране на рисковете при оценката на експертизата на работоспособността и за превенция на злоупотреби и грешки, както и подобряването на качеството на експертизата на работоспособността чрез оптимизиране на работните процеси и съкращаване на сроковете за контрол. Чрез него ще се търси също и повишаване на качеството и съкращаване на сроковете за обслужване на осигурените, се посочва в съобщението.

С реализацията на заложените в проекта действия за повишаване на качеството и ресурсното обезпечаване НОИ ще успее да оптимизира процесите по организиране и ръководене на дейността по оценка на работоспособността на хората в работоспособна възраст и осъществяване на експертни, контролно-методически и консултативни функции. Институтът ще се стреми към подпомагане изграждането и поддържането на капацитет в системата за експертиза на работоспособността в структурата на института и обвързаните с дейността му партньорски организации и потребители на услуги.

Предложеният цялостен комплекс от мерки ще бъде разработен за цялата структура на НОИ и внедрен във всички териториални поделения. По този начин ще се осигури интеграция на методологии и практики на работа.

Със средствата по ОПРЧР НОИ ще оптимизира своите функции в съответствие с реформата на експертизата на работоспособността, ще подобри достъпа до услуги от страна на заинтересованите страни чрез оптимизация на ресурсите, ще надгради ефикасността си и ще развие редица инструменти за анализ на цялостния обществен контекст, чрез които да се повиши доверието на гражданите и партньорите в дейността на института, се допълва в съобщението.