НАП напомни в свое съобщение днес, че предлага електронната услуга със свободен достъп, с помощта на която потребителите могат да проверят дали са здравноосигурени.

Справка за здравния статус може да се прави 7 дни в седмицата, 24 часа на ден на телефон 0700 18 700. Услугата изисква само въвеждане на ЕГН и дата на раждане чрез клавиатурата на телефона.

Системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. 

Сезонните работници, които не започват друга работа след приключване на летния сезон или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, трябва да плащат здравните си осигуровки сами, отбелязват от НАП. Срокът за внасяне на здравните вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За целта сезонните работници, както и безработните, подават в НАП декларация Образец 7. Това може да стане електронно, чрез Портала за е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код /ПИК/ на НАП или квалифициран електронен подпис /КЕП/, на място в офис на приходната агенция, както и по пощата чрез лицензиран пощенски оператор. Декларация Образец 7 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, от който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.