След разпореждане на министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов и взето решение на Съвета на директорите на "Държавна консолидационна компания" (ДКК) ЕАД, считано от 1 октомври, вече е намалено възнаграждението на всички изпълнителни членове от съветите на директорите на дружествата с около 50 процента. Това съобщи в интервю за БТА изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания Иван Зангочев, който беше потърсен за коментар във връзка с изтичащи срокове по анализ на дружествата, поставени от министъра на икономиката и индустрията в края на август.

През лятото финансовият министър Асен Василев съобщи, че заплатите в бордовете на държавните дружества са достигали до 14 000 лева.

Зангочев каза, че във всички дъщерни дружества са ограничени и представителните разходи. След направените промени в структурата на групата броят на членовете на бордовете в дружествата е намален с 15 на сто, обясни той.

Анализът на състоянието на дружествата показва, че на загуба са "Еко Антрацит" ЕАД, "Еко инженеринг - РМ" ЕООД и "Националният институт за изследвания и сертификация" ЕООД, каза Зангочев. Загубите на трите дружества за миналата година са на обща стойност 9,041 млн. лв., като основната част тях - 8,761 млн. лева, е на "Еко Антрацит" ЕАД. За останалите загубите са около 316 000 лева.

На печалба са "ВМЗ" ЕАД, "Кинтекс" ЕАД, "НИТИ" ЕАД, "Авионамс" АД, "Ел Би Булгарикум" ЕАД, "Монтажи" ЕАД. Дружеството "Институт по маркетинг" ЕООД все още има натрупани отрицателни резултати от предишни години.

Засега не се планират смени на ръководствата на дружествата, каза Иван Зангочев. На ръководствата са поставени цели при изготвянето на плановете за работата им за следващите три години - да се намерят възможности за покриване на натрупаните загуби. Това се отнася и за останалите дъщерни на ДКК фирми, като за всички продължават анализите на сключените от дружествата договори и тяхното бъдещо влияние върху резултатите на дружествата.

По отношение на "Ел Би Булгарикум", чието ръководство вече беше сменено, Зангочев каза, че заради неизгодно сключени договори на дружеството от последния изпълнителен директор, документацията е предадена на следствието и МВР - Национална дирекция "Икономическа полиция". Съмнителни договори, сключени от предходния директор на дружеството, вече са предадени на разследващите органи, напомни Иван Зангочев.

Перспективите пред дружествата на загуба

За две от дружествата, които са на загуба - "Екоинженеринг РМ" ЕООД, и "Еко Антрацит" ЕАД, ръководството на ДКК обмисля възможности от дейността им да има приходи. Двете фирми са създадени с постановления на Министерски съвет от 1998 г. и 2000 г., занимават се с рекултивация на закрити мини - първото на урановите, а второто - на мини за руди за цветни метали и въглищни мини. Дружествата извършват важна и необходима за обществото дейност - възстановяване на почвите и терените до първоначално или близко до първоначалното състояние и наблюдение на определени показатели за въздействието им върху околната среда, коментира изпълнителният директор на ДКК.

Възможност за бъдещи приходи се обмисля да бъде създадена чрез преотдаването на част от рекултивираните хвостохранилища за нуждите на ВЕИ сектора. Към момента все още се изчиства собствеността на част от терените, върху които има изградени съоръжения. След решаването на този казус процесът на отдаване ще може да започне, уточни Иван Зангочев.

"Еко Антрацит" ЕАД има потенциал да се включи в рекултивацията на работещите мини в Маришкия басейн, но това е в по-далечен план, а целта е в рамките на три години да се търсят възможности дружеството да си покрива разходите, коментира Зангочев. По тази причина и за това дружество се обмисля преотдаване на рекултивираните терени.

Третото дружество от групата на тези със загуба - Националният институт за изследвания и сертификация, има потенциал да разшири дейността си в областта на издаването на сертификати и извършването на лабораторни изследвания, каза Иван Зангочев.

Язовирите

Многогодишната тема с ремонта на язовирите продължава с нов преглед на степента им на опасност, като е поискано обновяване на наличната информация от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Целта е да се получат актуални данни за състоянието на съоръженията и дали степента им на опасност е същата, каквато е била преди пет години, когато тези съоръжения бяха включени с правителствено постановление в специален списък за ремонти на язовири, за които държавата беше предвидила 500 млн. лева. След получаването на информацията ще се прецени степента на опасност и ако е необходимо, този списък с язовири ще бъде актуализиран, така че където е нужно, да се предприемат неотложни ремонти, обясни Иван Зангочев. Той потвърди, че от отпуснатите от държавата пари за ремонта на тези съоръжения са останали много малко средства и дружеството много внимателно ще преценява къде и как ще бъдат изразходвани тези остатъци. След като се прегледа актуализираният списък на язовирите за спешни ремонти, ще се анализират възможните източници за финансирането на тези дейности.

За десет от язовирите, по които се е работило, съпътстващата документация не е изрядна по Закона за устройството на територията, което затруднява издаването на Акт 16 за обектите. За други 23 съоръжения ремонтите са започнали с издадени разрешения за строеж, но и при тях има пропуски в последващата документация.

За язовир "Огоста", който е включен допълнително в списъка, се търсят възможности за намиране на целеви средства за извършване на ремонтно-възстановителните дейности, тъй като такива не са били предвидени.

Бизнес програми и отчетност

Крайният срок, който ръководствата на дъщерните дружества имат да предоставят на ДКК бизнес програмите си за периода 2024-2026 г., изтече на 13 октомври. Първи са предали плановете "НИТИ" ЕАД, "Институтът по маркетинг" ЕООД и "Националният институт за изследвания и сертификация" ЕООД, каза Иван Зангочев. За първи път дъщерните дружества ще изработят бизнес планове със същия хоризонт, както ДКК ЕАД, което значително ще подобри възможностите на ДКК да координира тяхното общо ефективно развитие. Обобщени резултати от бизнес плановете се очаква да са готови до 30 ноември, каза Зангочев.

ДКК вече работи по създаването на Централизирана система за мониторинг и контрол на дружествата. Идеята на системата е да наблюдаваме на месечна база определени показатели на дружествата - приходи, печалба, рентабилност на печалбата, вземания и задължения, каза Зангочев. Системата ще се администрира от ДКК, а идеята е събирането на необходимата финансова информация за дъщерните дружества да става чрез специализиран софтуер.

Амбицията на ръководството на ДКК е след три години всички дружества да са на печалба и да имат осигурени възможности за извършване на дейността си за последващите пет-осем години, коментира Иван Зангочев.