Индексът на промишленото производство намалява с 3.2% през ноември 2023 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Този индекс измерва измененията в произведената продукция между два периода, обикновено месечни.

Графика: НСИ

Намаление (на месечна база) е отчетено в добивната промишленост - с 5.6%, в преработващата промишленост - с 2.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.8%.

Спрямо ноември 2022 г. е регистриран спад с 10.9% на календарно изгладения индекс на промишленото производство. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 27.0%, в добивната промишленост - с 12.3%, и в преработващата промишленост - със 7.9%.

Още за месечните изменения...

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на химични продукти - с 16.6%, производството, некласифицирано другаде - с 16.1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12.3%.

Ръст е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 15.1%, и производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9.1%.

... и за годишните 

В преработващата промишленост съществен спад спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 42.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 22.3%, производството на мебели - с 22.0%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 21.4%.

Увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.8%, и производството на основни метали - с 8.3%.

НСИ обяснява, че месечните индекси на производството измерват измененията в произведената продукция на промишлените предприятия. Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството между два времеви периода.

За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата промишленост.

Индексите на промишленото производство се изчисляват при постоянна база чрез претегляне със структурата на добавената стойност по факторни разходи.