Изразяваме огромната си тревога, че ако Народното събрание приеме в този вид предложения текст в §2 (4) от Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за енергетиката (ЗЕ), може да се окаже, че вместо да се връщат надвзети суми на клиентите на топлофикационните дружества, клиентите да имат да доплащат за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г., в резултат на утвърдени нови цени от КЕВР. Това се казва в становище на Мая Манолова и Гражданската платформа "Изправи се.БГ" до председателя на Комисията по енергетика в 44-то Народно събрание, изпратено вчера и публикувано на сайта на "Изправи се.БГ".

"По този начин регулаторът може да реши да не отрази цялото намаление от 40 % на цената на природния газ в цените на топлинна енергия за посочения период, което няма да бъде коректно към клиентите на топлофикационните дружества, които си заплащат сметките в срок. Такива прецеденти вече има", твърди Манолова.

Становището е по повод готвения Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, заради който НС ще се събира извънредно тази седмица.

Тя определя като "правен абсурд" заложеният в законопроекта текст, според който е предвидена възможност, противоречаща на правните принципи, за отмяна със задна дата на решения на КЕВР. Според нея това би довело до хаос в сметките и икономическите отношения.

Според Манолова няма основание за заложеното в законопроекта определяне на цената на природния газ на всеки 6 месеца, вместо досегашното положение - на всеки 3 месеца. Според нея няма приложена оценка за въздействието как тази промяна ще се отрази върху сметките на потребителите и бюджета на домакинствата.

"С Решение на КЕВР от 7 април 2017г. регулаторът реши да остави разликата от около 11 млн. лв в "Топлофикация София" ЕАД, вместо да ги върне на клиентите на дружеството, поради това, че дружеството е имало "...при годишна събираемост от 85 %, недовзетата сума от порядъка на 46 млн. лв. ..." , се казва още в становището.

Според Манолова това е крайно несправедливо за потребителите, особено след обявеното от премиера 40 % намаление на цената на газа от 5 август 2019 г., което трябваше да намали и сметките на хората за парно, топла вода, газ и ток.

Манолова настоява и за текст в закона, в който да се предвиди топлофикациите да плащат лихви за забава на клиентите си за времето от датата на получаването на надвзети суми от топлофикационните дружества от "Булгаргаз" ЕАД до датата на прихващането на надвзетите от клиентите суми чрез годишните изравнителни сметки.

"Предлагаме да се създаде нова алинея към § 2 на ЗИД на ЗЕ, в която да се даде възможност КЕВР да вземе решение за периода 1 август 2019 г.- 31 март 2020 г. за изменение на цените на електрическата енергия за регулиран пазар", се казва още в становището.

"Става ясно, че в продължение на 20 дни през месец март 2020 г. работна група в Министерството на енергетиката е изготвила предложения ЗИД на ЗЕ, без да бъдат поканени за участие граждански организации на потребителите или на държавни институции, които по закон защитават техните интереси", се казва още в становището и се призовава НПО и потребителските организации да бъдат изслушани, преди приемането на закона.