Представиха електронния Централен регистър на особените залози. От 1 юли регистърът премина към Агенцията по вписванията. Това е дълго отлагана и очаквана реформа. Регистърът е гаранция за гражданския и търговския оборот и правната сигурност, каза министърът на правосъдието Атанас Славов, цитиран от БТА.

В представянето участваха и министърът на електронното управление Александър Йоловски и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева.

В лицето на Йоловски видях необходимите политическа воля да преодолеем пречки, които се бяха натрупали от оперативно естество и да преминем напред. Така за три седмици организирахме процеса така, че регистърът да заработи от 1 юли. Това беше възможно благодарение на екип от Агенцията по вписванията, екипът в МП, каза Славов

Всички вписвания на залози и запори могат да бъдат проследени в реално време. Контролните органи могат да правят справки. Могат да се направят изводи с какви обезпечения се вземат големи кредити. Тази стъпка е важна и показва как да си сътрудничат институциите и администрациите и когато има визия и воля, нещата се случват по правилния начин, отбеляза Славов.

За един месец не сме констатирали фундаментални проблеми в работата на регистъра, допълни той. Длъжностните лица по вписванията бяха изправени пред необходимостта да въвеждат нови вписвания в кратки срокове, това беше предизвикателство и резултатът е позитивен, каза правосъдният министър.

"Първи по време, първи по право": интеграция с много регистри

За първи път България разполага със системата на централния регистър на особените залози, която позволява електронно подаване на заявление. Това става по сигурен начин и се гарантира основният принцип в правото - първи по време, първи по право, каза министър Александър Йоловски.

Заявленията се обработват по реда на постъпване. Системата предлага всички защити и проследяване на всички действия на потребителите. Не е възможно някой да направи нещо и това да не бъде засечено. Всички действия стават с елетронен подпис, обясни министърът.

Съществена силна страна е интеграцията с много регистри - Търговския регистър, имотния регистър, БУЛСАТАТ, ГРАО и други. Има нужда от интеграция с регистъра на документи за самоличност, но МВР намира правни пречки за това. Те ще бъдат елиминирани, когато Народното събрание приеме промените в Закона за електронното управление, обясни Йоловски.

Запорите от НАП се вписват автоматизирано. Тази система е много добър пример за другите системи, които ще бъдат променени, отбеляза министърът.

За един месец са подадени 306 000 заявления. За първи път са регистрирани близо 296 000 нерегистрирани до момента запора от НАП и автоматизирано са вписани още 4470 запора от НАП. На гише са подадени 3766 заявления, по електронен път - 1880, каза Йоловски. Една трета от заявленията са по електронен път, това е значителен успех, каза министърът.

По думите му средното време за сканиране на заявление, подадено на гише на хартия, е между 5 и 7 минути. Когато се подава онлайн, става за 3 минути. Между 6 и 12 минути отнема на заявление на длъжностните лица по вписванията, посочи Йоловски.

Средно на ден едно длъжностно лице обработва 42 заявления, а Агенцията по вписвания - 605.

Регламентът

Както е известно, особеният залог дава възможност за обезпечаване на правни задължения на търговско предприятие без предаване на заложното имущество към кредитора - например производител залага свои машини и съоръжения срещу кредит, но продължава да ги използва, като гаранция пред кредитора, че ще може да върне дълга си. Двете страни сключват договор, последван от вписване на особения залог в съответния регистър. Страната, която залага свое имущество под формата на особен залог, се нарича залогодател, а отсрещната, очакваща изпълнение - заложен кредитор.

На 19 юли парламентът прие на второ четене промени в Закона за особените залози, свързани със създаването, поддържането и развитието на електронен Централен регистър на особените залози към Агенцията по вписванията.

С измененията се продължава започналата през 2016 г. регистрова реформа в областта на особените залози. Промените предвиждат изграждането на персонална електронна партида на залогодателя и осигуряването на регистриран достъп до делата и съдържащите се електронни образи на документи. Обезпечава се възможността за подписване на заявленията и другите документи в електронна форма.

Измененията задължават съда, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, да нямат право да изискват доказването на обстоятелства и представянето на актове, които са обявени в Централния регистър на особените залози. Въведена е също и възможността при подаване на заявление заявителят да може да се ползва от представените вече в предишно производство пред регистъра документи.

До 30 юни 2023 г. Централният регистър на особените залози към министъра на правосъдието предоставя безвъзмездно на Агенцията по вписванията в електронна форма пълните данни за вписаните в текстови формат обстоятелства, както и електронните образи на документите, въз основа на които са извършени вписванията, записаха депутатите.

При подаване на заявление след 1 юли 2023 г. за вписване, заличаване или обявяване в Централния регистър на особените залози длъжностното лице по вписванията служебно открива персонална електронна партида на залогодателя, като извлича вписаните данни и електронни образци на документи.