Конституционният съд (КС) "отмени" разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за задължения на граждани да започне да тече за заварените дългове не от влизането ѝ в сила на 2 юни 2021 г., а от различни по-ранни моменти, съобщи правният портал lex.bg.

Решението е взето с 10 гласа "за", а докладчикът по делото Филип Димитров и Гроздан Илиев са го подписали с особено мнение.

За противоконституционен е обявен §2 от закона, който гласи: "За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането".

Самата абсолютна давност беше въведена в чл. 112 ЗЗД и не беше оспорена пред КС.

Днешното решение на КС означава, че абсолютната давност за всички парични задължения на граждани, стига да не са отсрочени или разсрочени и да не са от 8 изключения (изредени в споменатия чл. 112 - б.р.), които законът урежда, независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2 юни 2021 г.

Абсолютната давност, подобно на погасителната, няма да тече докато трае съдебният процес за вземането, както и между деца и родители, или настойници и попечители, между съпрузи и срещу управители (всички хипотези на чл. 115 ЗЗД). А ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането ѝ, няма право да си иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че е изтекла.

Предстои конституционните съдии да публикуват решението си и да станат ясни мотивите за него.

Действието на абсолютната давност спрямо заварените случаи беше оспорено от Висшия адвокатски съвет с аргумента, че всъщност става дума за недопустима ретроактивност, припомня lex.bg. Той изтъкна, че на практика става така, че "10-годишният срок на абсолютната давност да започва да тече не от деня на влизане в сила на допълнението, а от дата, предхождаща този ден, при което вземания, които са изискуеми днес, ще се окажат вече погасени по давност към минал момент или за погасяването им ще е достатъчен минимален срок".