На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2024 г. е положително в размер на 403,7 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП). Това съобщи на интернет страницата си Министерството на финансите.

КФП (консолидираният бюджет) съдържа публичните разходи, като освен републиканския бюджет, в нея влизат още бюджетите на съдебната власт, общините, на ДОО, НЗОК, ВУЗ, БАН, БНР, БНТ, както и приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове към министерства и ведомства, както и европейските средства.

Размерът на фискалния резерв към 31 март 2024 г. е 11 877,9 млн. лв., в т.ч. 9 977,9 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 900,0 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2024 г. са в размер на 15 757,1 млн. лв. или 20,9 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1 065,0 млн. лв. (7,2 %) спрямо отчетените към март 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г. данъчните приходи нарастват номинално с 209,1 млн. лв. (1,8 %), а неданъчните постъпления намаляват със 118,7 млн. лв. (4,9 %) поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС. Постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 974,6 млн. лева.

Данъчните постъпления (включително приходите от осигурителни вноски) са в размер на 12 026,5 млн. лв., което представлява 20,8 % от разчетените за годината и формират 76,3 % от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 2 321,7 млн. лв., което представлява 22,6 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 408,9 млн. лева.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2024 г. възлизат на 15 353,4 млн. лв., което е 18,8 % от годишните разчети. През м. февруари 2024 г. в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г. от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха възстановени средства в общ размер на 1 200,0 млн. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на март 2024 г. са 16 553,4 млн. лв. при 15 357,2 млн. лв. за първите три месеца на 2023 г. В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. ЗДБРБ за 2023 г. и други.

Размерът на фискалния резерв към 31 март 2024 г. е 11 877,9 млн. лв., в т. ч. 9 977,9 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 900,0 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 март 2024 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.