От Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ настояват за увеличение на работните заплати от 2020 г. на заетите в бюджетните системи. Това казаха представители на синдиката на журналистическия семинар "Жизненият стандарт - във фокуса на медиите", който се състоя в Белчински бани.

За да бъде обезпечено повишаването на основните работни заплати на заетите в предучилищното и училищното образование от 01.01.2020 г., включително увеличението на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, от Синдиката на българските учители /СБУ/ настояват в Бюджет 2020 да бъдат отпуснати допълнително не по-малко от 514 млн. лв. спрямо бюджета за настоящата година.

Според синдиката трябва да се отделят 470 млн. лв. за увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти. Това ще позволи техните заплати да се увеличат с 20 процента. За 10-процентно повишение на възнагражденията на непедагогическия персонал ще са нужни 44 млн. лв., допълниха от синдиката. Това ще допринесе за компенсиране увеличението на минималната работна заплата за страната. От КНСБ и СБУ считат, че с приемането на тези увеличения ще се утвърди приоритетното място на образованието в държавната политика.

От Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации /ФНСДУО/ отчитат като положителни направените стъпки за увеличение на работните заплати с бюджета за 2019 г., но считат, че това е недостатъчно и следва през 2020 г. да бъдат увеличени средствата за персонал. За осигуряване достойно заплащане на заетите е необходимо увеличение на средствата за работни заплати в централната и местната администрация с 20 процента, както и увеличение с 20 на сто на единните разходни стандарти /ЕРС/ за делегираните от държавата дейности във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

Според тях предвиденото с решение номер 208 на МС от 16 април 2019 г. диференцирано увеличение по видове услуги ще покрие единствено повишаването на минималната работна заплата на неспециалистите и няма да има никакво реално отражение върху трудовите възнаграждения на специализирания персонал (социални работници, психолози, педагози, медицински персонал, психиатри и логопеди). Допълнителен аргумент за това е и фактът, че възнагражденията на заетите специалисти в системата на социалните услуги сериозно изостават от тези в останалите бюджетни сектори и почти се изравниха с размера на минималната работна заплата.

Допълнително необходимите средства спрямо Бюджет 2019 са приблизително 560 млн. лв., в това число за: Министерството на финансите (62.5 млн. лв.); Министерството на правосъдието (40 млн. лв.); Министерството на вътрешните работи (275 млн. лв.); Министерството на труда и социалната политика (21.9 млн. лв.); ДА "Архиви" (1.17 млн. лв.); ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" (1.65 млн. лв.); ДА "Електронно управление" (2.35 млн. лв.); ДА "Технически операции" (8.8 млн. лв.); ДАНС (20.3 млн. лв.); НОИ (13.8 млн. лв.); Общинската администрация - субсидия за делегираните от държавата дейности (60.3 млн. лв.); Социални грижи - субсидия за делегираните от държавата дейности (52.2 млн. лв.), което да позволи увеличение с 20 процента на средствата за Фонд "Работна заплата" за заведенията за социални услуги, посочиха от ФНСДУО.

Федерацията на синдикатите в здравеопазването (ФСЗ) добавиха, че в здравеопазването има напрежение относно равнището на заплащане на труда. Налице е и застаряване на медицинския персонал. Средната възраст на персонала е над 55 години. Съществува диспропорция в заплащането, както между отделните специалисти, така и между отделните категории персонал. Поради ниските нива на възнаграждения на професионалистите по здравни грижи няма интерес за придобиване на професиите медицинска сестра, лаборант, рехабилитатор, лекарски асистент и др. В страната липсват над 30 000 специалисти по здравни грижи.

Затова от КНСБ и ФСЗ настояват по бюджета на Министерството на здравеопазването да бъде предвидено допълнително финансиране спрямо предходната година в размер на 85 млн. лв., в това число 35 млн. лв. за разходи за персонал на лечебните здравни заведения и структури, което ще даде възможност за достигане на договорените минимални начални заплати по категории персонал в КТД - отрасъл "Здравеопазване" 2018 и 50 млн. лв. за изплащане на дейност на лечебни заведения за болнична помощ извън дейностите, финансирани от НЗОК.

По отношение средствата по бюджетите на общините за функция "Здравеопазване" е нужно да бъдат осигурени допълнително 25 млн. лв. спрямо бюджета за 2019 г. отново с цел да бъдат достигнати минималните начални работни заплати по категории персонал съгласно подписания КТД за отрасъла. Необходимо е да се предприемат и действия за постепенно изпълнение на съотношение 1:2:3 на минималните начални работни заплати (санитар, професионалист по здравни грижи, лекар).

Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) допълниха, че земеделието е специфичен отрасъл и за неговото конкурентноспособно и устойчиво развитие е необходимо да се прилага цялостен подход, който да отразява принципите на справедливост в обществото. Това обхваща както подкрепа за земеделските производители, така и достойна социална обезпеченост на работниците и служителите, които ги обслужват. Спецификата на отрасъла изисква още развиване и прилагане на силна научноизследователска дейност, което означава създаване и развиване на висококвалифицирани кадри, но най-вече запазването им в отрасъла.

За съжаление, в публикуваната през пролетта средносрочна бюджетна прогноза намеренията на изпълнителната власт за финансирането на сектора отново не са оптимистични - както предложеният таван на разходите на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за 2020 г. така и заложените размери на бюджетните взаимоотношения (трансфери) с бюджета на Селскостопанска академия (ССА), ДП "Научно-производствен център", ДП за управление на риска от неблагоприятни климатични събития в земеделието (ИА "Борба с градушките"), "Напоителни системи" ЕАД. Отново заложеният финансов ресурс е недостатъчен не само за увеличение на работните заплати, а и би предизвикал известни трудности за ефективното изпълнение на горепосочените държавни политики, смятат от федерацията. Те отбелязаха, че в техни анализи са посочвали, че повече от десет години структурите на МЗХГ, ССА, ДП, НС ЕАД са хронично недофинансирани.

Затова от КНСБ и ФНСЗ изразяват си позиция, че в Бюджета за 2020 година е крайно необходимо да бъдат увеличени с 15 млн. лв. средствата за персонал в бюджета на МЗХГ, което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 15 процента (в диапазона 85-180 лв.) на работещите във второстепенните разпоредители. За Селскостопанската академия настояват да бъде предоставен трансфер в размер на 30 млн. лв. Това означава увеличение с 5 млн. лв. в сравнение с 2019 г., което ще позволи осъществяването на научно-приложната дейност, отговаряща на същността и потребностите на Селскостопанската академия, като положителният ефект върху равнището на възнагражденията ще бъде в рамките на около 15 на сто (отново в диапазона 85-180 лв.).

КНСБ и Съюзът на българските танцови дейци настояват по бюджета на общините за 2020 г. да бъде отпуснато допълнително целево финансиране за увеличение на работните заплати в общински и културни институти и структури в общ размер на 1.96 млн. лв. Увеличението следва за духови оркестри: Камерен оркестър "Софийски солисти" - 129 хил. лв.; Духов оркестър Велико Търново - 100 хил. лв; Духов оркестър Габрово - 130 200 лв.; Духов оркестър Добрич, Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа", Камерен оркестър, диригенти и корепетитори на детски хор "Захари Медникаров" и Смесен хор "Добруджански звуци" - 372 хил. лв.; Духов оркестър Перник - 60 хил. лв.; Духов оркестър Плевен - 112 хил. лв.; Духов оркестър Русе - 100 хил. лв.; Духов оркестър Силистра - 70 хил. лв.; Духов оркестър Смолян - 40 хил.лв.; Духов оркестър Търговище - 100 хил. лв. и за духов оркестър Димитровград - 100 хил. лв.

Очакванията са и за допълнително целево финансиране от Бюджет 2020 за фонд "Работна заплата" на духовите оркестри, за да се постигне реално увеличение на основните заплати на оркестрантите.

Другите искания са за увеличение на бюджетите за професионални фолклорни ансамбли (ПФА). ПФА "Мизия", Търговище - 105 хил. лв.; Ансамбъл "Пазарджик" - 230 хил. лв.; Фолклорен ансамбъл "Тунджа", Ямбол - 130 хил.лв.; Ансамбъл "Загоре" - 90 хил. лв.; ФА "Тракия", Пловдив - 140 600 лв.; ПФА "Странджа", Бургас - 45 хил. лв.

От Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/ заявиха, че през последните години се наблюдава значително изоставане на средната работна заплата в Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" /ИА ППД/ в сравнение със средните възнаграждения в сродните изпълнителни агенции в системата на МТИТС, както и със средната за страната в сектора.

Влизането в сила на новия размер на минималната работна заплата в страната ще има още по-неблагоприятни последици, свързани със заплащането на персонала в Агенцията, в посока изравняване заплащането за неквалифициран труд на изпълнителските длъжности на служители с ниска степен на образование с това на квалифицирани специалисти, някои от които имат по две и три образователни степени и квалификации. Много от служителите със специфична квалификация и длъжности в Агенцията (капитани, щурмани, механици, моряци) напускат, поради факта, че в частния сектор за същите квалификации се изплащат много по-високи възнаграждения. Това затруднява окомплектоването на корабите с екипажи за осъществяване на основни дейности по поддържане на корабоплавателния път - измервания, проучвания, разстановка на навигационни знаци и др.

Тези дейности са с непрекъснат характер поради специфичния хидроморфологичен режим на река Дунав. Тази многогодишна тенденция води до неблагоприятни последици за цялостната дейност на Агенцията. Особено тежко е положението с набиране и задържане на млади специалисти и кадри, поради ниските възнаграждения. Затова от съюза считат, че е крайно необходимо с Бюджет 2020 да бъдат осигурени 303 хил. лв. допълнително спрямо настоящата година за разходи за персонал в ИА ППД, като това ще бъде достатъчно за около 20-процентов ръст на възнагражденията, посочиха от СТСБ.

Оттам настояват и да се върне категоризирането на труда на служителите, които работят като екипажи на кораби и плавателни средства. Реализирането на тази промяна би струвала още 190 хил. лв. допълнителни средства, са пресметнали от съюза.