При осъществяването на първичното публично предлагани на акции на "Градус" АД не са установени нарушения, като продължава проверката на дейността на дружеството относно спазването на законодателството след придобиването на публичен статут. Това обявиха от Комисията за финансов надзор във връзка със скандала, който избухна в парламентарната комисия по ревизията.

В нея бизнесменът Светослав Илчовски обяви, че е бил въвлечен в схема за изкуствено увеличаване на оборота преди борсовия дебют на "Градус". Целта по думите му е била завишаване на цената на акциите и изкупуването им от пенсионни фондове.

Проверка на КФН обхваща периода, през който дружеството е публично - от 2018 г. до настоящия момент.  Извършваната дейност от "Градус" АД и неговите дъщерни компании до придобиване на публичен статут не подлежи на надзор от КФН, посочват от Комисията за финансов надзор в Становище на във връзка с получени медийни запитвания по отношение на публичното дружество "Градус" АД.

От август 2018 г. до края на месец април 2021 г. общо изтъргуваният обем акции от капитала на дружеството е 10 147 628,00 броя акции, при най-ниска цена 1,35 лв. и най-висока цена 1,85 лв. Балансовата стойност на една акция на "Градус" АД към 31 март 2021 г. е 1,30 лв. Цената на една акция на същата компания при затварянето на пазара на 5 май 2021 г. е 1,56 лв., а към - 7 май 2021 г. - е на ниво от около 1.45 лв., т.е. налице е спад от 6,4 на сто. Горното не дава основания за съмнения за наличието на измами или нередности при продажбата на акции на дружеството на "Българска фондова борса" АД, посочват от КФН в становището си.

В периода, в който "Градус" АД е публично дружество, в КФН не са постъпвали жалби или сигнали от лица, инвестирали в ценни книжа на компанията.

"Градус" АД е провело маркетингова кампания, включваща инвестиционна презентация, телевизионен рекламен клип, както и интернет реклама, насочена към потенциалните инвеститори. В резултат на проведената маркетингова кампания информацията за публичното предлагане достига до широк кръг инвеститори, всеки от които прави самостоятелен избор дали да инвестира, или не.

Първичното публично предлагане на до 55 555 556 броя акции на "Градус" АД е завършило успешно на 19 юни 2018 г., като са записани и платени 22 608 710 броя нови акции, както и 22 608 710 броя съществуващи акции, с емисионна стойност 1,80 лв. всяка. Публичното предлагане е извършено на "Българска Фондова Борса" АД, Сегмент за първично публично предлагане, чрез механизма Аукцион за Първично публично предлагане ("IPO Аукцион").

Всички инвеститори, записали акции в аукциона за публично предлагане на акции на "Градус" АД, са участвали при равни условия в предлагането в рамките на определените срокове и на предварително обявения ценови диапазон. Определената в резултат на проведения аукцион окончателна емисионна стойност на акциите в размер на 1,80 лв. за една акция е една и съща както за индивидуални инвеститори, така и за институционални инвеститори.

При осъществяване на първичното публично предлагане на акции на "Градус" АД не са установени нарушения, като са спазени всички приложими към датата на осъществяването му изисквания на действащото законодателство, се посочва в становището. Разкритата в проспекта за първично публично предлагане на акции, издавани от "Градус" АД, информация е в пълно съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, като в проспекта са посочени лицата, които носят отговорност за пълнотата и верността на представените в проспекта данни.

Комисията за финансов надзор се е самосезирла и е възложила проверка на дейността на публичното дружество "Градус" АД относно спазване на приложимото специално законодателство от момента на придобиване на статут на публично дружество. В случай, че в КФН постъпи допълнителна информация, сведения и/или документи, които имат отношение към извършваната проверка, същите ще бъдат анализирани, а резултатите от анализа ще бъдат приобщени към проверката, посочват от Комисията за финансов надзор.

7 пенсионни фонда са инвестирали в "Градус"

По темата се изказаха и от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО). Оказва се, че седем фонда са инвестирали общо 46 млн. лв. (0,28% от активите си) в акции на "Градус" АД.

"Следва да се отбележи, че сред инвеститорите в първичното публично предлагане на акции на компанията, със значителен дял, са и няколко банки, застрахователни дружества и договорни фондове, също управляващи спестявания на гражданите", отбелязват от организацията.

Като миноритарни акционери пенсионно-осигурителните дружества могат да поискат вътрешна проверка в компанията и във връзка с подобни действия призовават "всяко лице или институция, разполагащи с конкретна информация и доказателства за злоупотреби" да им ги предостави.

"При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на  интересите на техните клиенти. Това важи както при злоупотреба при първичното предлагане на акции на "Градус" АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена",  пишат от БАДДПО.