Предвид това, че темата "газ" в последно време е супер актуална, решихме да разчетем една фактура за битов потребител на газ? В нея се включват различни компоненти, като част от тях са променливи, зависят от потреблението, а други са фиксирани. По темата пред Dir.bg говори Владислав Корчев от Българска асоциация Природен газ (БАПГ).

Какво съдържа една фактура за битов абонат на природен газ

Във фактурата има точно определени параметри като разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ, доставка на природен газ, пренос през газопреносната мрежа, достъп до преносната мрежа и акциз.

Нека да ги разгледаме по пера

1. Пренос през газопреносната мрежа - тук се включват разходите за транспорт на природен газ през мрежата на държавното предприятие "Булгартрансгаз" ЕАД до газоразпределителната мрежа на съответното дружество, което снабдява с газ битовите потребители. Тази стойност е вариетивна и зависи от количеството потребен газ, но като цяло е много малка част от общата сметка.

2. Достъп до газопреносната мрежа - това са разходите, които газопреносният оператор "Булгартрансгаз" ЕАД начислява на дадено дружество за правото да използва определен капацитет от неговата система за транспортиране на природния газ. Тази стойност също е променлива и зависи от потребеното количество от абоната.

3. Цена за доставка - това е цената на самия природен газ. Тя се утвърждава с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по предложение на държавното предприятие "Булгаргаз" ЕАД. Дружествата, които снабдяват битовите абонати, не могат да начислява допълнителна стойност върху нея.

4. Цена за разпределение и снабдяване:

- цена за разпределение - това са разходите на газоразпределителното дружество за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа. Те включват разходи за експлоатация, ремонт, диагностика, техническо обслужване, аварийно осигуряване и др., задължителни за осигуряване на надеждна и безаварийна работа на газоразпределителната мрежа. За различните доставчици на природен газ до битовите потребители цената е различна.

- Цена за снабдяване - тук имаме две опции. При едни дружества цената е фиксирана, а при други е променлива. Тази цена покрива разходите на дружеството за обслужването на потребителите - инкасиране на вземанията, фактуриране, центрове за обслужване на клиенти.

5. Акциз - във фактурата на битовите потребители срещу тази графа има стойност 0, защото битовите клиенти са освободени от акциз, а при юридическите лица (фирмите), стойността е променлива в зависимост от потреблението.

Крайната цена на клиента се определя, като количеството потребен газ се умножи по стойността на съответния компонент.

Снимка: iStock Images


Как се определя стойността за битовия потребител

Стойността за битовия потребител се определя като се засича показанията на неговия разходомер - обикновено това става в последния ден на месеца.

Разходомерите измерват природния газ в стандарнти кубични метри, а за да се изчисли консумацията на даден клиент в метаватчаса, разликата между старото и новото показание се умножава по определения от "Булгартрансгаз" ЕАД коефициент на преобразуване в енергийни единици, който през месец януари 2022 е 10,545 kWh/кубичен метър.

Примерно, абонатът е използвал като количество 0,165 - разлика ново и старо показание. 0,165 се умножава по 10,545, за да се получи 1,7399, но вече мегаватчаса.

Това число - в мегаватчаса, се използва, за да се изчисли сметката за газ.

Когато всички суми се съберат, върху крайната цена се начислява и ДДС, за да се оформи сумата за плащане.

Владислав Корчев: Приходите на газоразпределително дружество се формират от цените за "разпределение" и "снабдяване"

Всички мрежи в градовете са инвестиция единствено и само на самите дружества, казва експертът

- Г-н Корчев, какво означава разпределение на природен газ и снабдяване на природен газ в една фактура на битов клиент?
- Снабдяването най-често е фиксирана стойност без значение какво е потреблението на клиентите, докато разпределението си зависи от самата консумация. Начинът на определяне на разпределението се прави от КЕВР, като за последните две години няма промяна в тези цени. Нито са пораснали, нито са намалявали. Да вземем за пример цената на дружество, което оперира в София. Тя е 25,84 лева без ДДС. Различните дружества имат различни цени и политики за ценообразуването. Но какво се включва в тази цена? Това са разходите на дружеството за транспорт на природния газ по собствената му газоразпределителна мрежа, разходи за поддръжка и ремонт, за техническо обслужване, разходи, които са свързани с обслужване на клиенти - фактуриране, поддръжка на офиси. Най-точно казано е, че чрез тази сума газоразпределителните дружества възстановяват своята инвестиция и съществуват. Трябва да е ясно, че всички газоразпределителни мрежи в градовете са инвестиция единствено и само на самите дружества, защото мрежата не е наследена. Приходите на газоразпределително дружество се формират от цените за "разпределение" и "снабдяване".

- Най-голямото перо е "доставка" на природен газ?
- Това е цената на суровината, на която общественият доставчик, разбирайте "Булгаргаз", продава природния газ на газоразпределителните дружества. А после дружествата вече доставят на битови потребители и фирми. Цената се определя от КЕВР на база внесено предложение от "Булгаргаз". Сумата е - потребеното количество се умножава по определената цена.

- Стигаме до "пренос" и "достъп"...
- Това са стойности, които зависят от количеството, което се доставя ежемесечно от "Булгаргаз" до фирмите по места, които обслужват градовете. Стойностите са вариетивни в зависимост от потреблението, но като цяло винаги са много малък процент от фактурата и не влияят сериозно върху крайната цена. Доставката варира на годишна база между 3 и 5 лв. на мегават, за да може "Булгартрансгаз" да прави пренос през нашата национална газопреносна мрежа.

- Във фактурата за януари има и още нещо - приспадане от цената. Нека го обясним?
- Във фактурата, която ще получат абонатите за месец януари, ще има и две компенсации съгласно решение на Министерството на енергетиката за битовите потребители. Те ще получат компенсация за месец декември в размер на 26,77 лева за един мегават, а за месец януари сумата е 42, 31 за мегават. Тяхната калкулация се приспада от крайната фактурирана сума (с ДДС) на клиента и пряко зависи от потреблението.

Какво включва фактурата Компенсация

Преобразуване