Председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България и енергиен експерт с дългогодишен опит инж. Кремен Георгиев предупреди, че в момента в държавата се готвят мерки, които най-вероятно ще доведат до колапс на българската енергетика и масови фалити на производителите на електрическа енергия от природен газ и въглища.

По думите му причина за това ще бъде начинът, по който приетият от Европейската комисия регламент за справяне с високите цени на електрическата енергия ще бъде транспониран в българското законодателство. Според експерта ако законът бъде приет в текущия си вариант, ще бъде застрашена енергийната сигурност на страната ни.

"Ако регламентът, приет от Европейската комисия, бъде приет и в България в официалния си вид, няма да има никакви проблеми за българските топлофикации и за търговците на електрическа енергия. За съжаление получихме информация, че готвеният български вариант на регламента ще бъде пагубен за бъдещето на производителите на енергия от природен газ и въглища в България и е възможно да ги доведе до фалит. От същото се опасяват и колегите, които се занимават с търговия с електрическа енергия." каза инж. Кремен Георгиев.

Енергийният експерт обясни, че Европейската комисия е дала указания към държавите в предвижданите мерки и ограничения за справяне с високите цени да не се включват мощностите на въглища и природен газ, за да се запази ликвидността на дружествата, но в България е възможно това да не се изпълни.

"Нека Ви обясня. Вземаме за пример газова топлофикация. В момента ситуацията е такава, че топлофикация Х продава топлинна енергия на загуба, тъй като продажната цена на топлинната енергия е одобрена при прогнозна цена на природния газ от около 120лв/мвтч, докато текущата среднопретеглена цена за газ за тримесечието е около 260лв/мвтч. Това означава, че дружеството трябва да набави от някъде над 2 пъти повече средства за закупуване на основното си гориво. Приходът от топлоенергия е фиксиран и поради тази причина единствената възможност за топлофикация да компенсира недостига е да продава ток на високите пазарни цени, с което поне частично да увеличи приходите си и да осигури част от средствата, с които да покрие разликата от 120лв до 260 лв за единица природен газ. Новият закон обаче планира част от прихода над определената цена от регулатора да бъде удържан на дружествата. Ако това се случи топлофикациите ще изпаднат в ликвидна криза и няма да могат да покриват оперативните си разходи." обясни инж. Кремен Георгиев.

По думите на инж. Кремен Георгиев ако към газовите централи в България се приложат ограничения, каквито липсват за същите дружества в Европа, местните централи ще бъдат поставени в неравнопоставено положение на европейския пазар.

"Стигане до подобна ситуация противоречи на принципите, заложени в договора за присъединяване към Европейския съюз, което е невиждано до сега погазване на законодателството!" каза инж. Кремен Георгиев.

Експертът посочи, че всички дружества в момента изпълняват инвестиционни програми на стойност стотици милиони евро, конструирани на база исканията на ЕС за създаване на нисковъглеродно производство на енергия, които ще бъдат оставени под въпрос и ще се стигне до неизпълнение на вече поети ангажименти.

"Ако се допусне приемане на закона в този му вид, директно ще бъде застрашена оперативната дейност на българските топлофикации, което ще им попречи да изпълняват лицензионните си задължения, включващи производство на електрическа енергия и доставка на топлинна енергия." предупреди инж. Кремен Георгиев.

Според председателя на Асоциация на топлофикационните дружества в България от бранша ще защитават не само дружествата, но и поминъка на десетките хиляди заети в сектора. Инж. Кремен Георгиев заяви, че няма да допуснат българската енергетика да бъде ликвидирана, за да се прокарат нечии лични интереси.