Общият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското населението, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Графика: НСИ

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5).

Графика: НСИ

Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

Графика: НСИ

Оценките на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-позитивни спрямо три месеца по-рано.

Потребителите продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Графика: НСИ

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения (понижение на балансовия показател с 1.3 пункта от 14.7 на 13.4).

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им относно възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Последната анкета отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

НСИ отбелязва че показателят на доверие на потребителите се изчислява като средна аритметична на балансите на оценките и очакванията за финансовото състояние на домакинствата, очакванията за общата икономическа ситуация в страната и намеренията за извършването на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба.