Годишната инфлация в еврозоната през месец май 2022 г. достигна 8,1%, докато през април 2022 г. тя беше 7,4%. Година по-рано (през май 2021 г.) процентът беше 2,0.

Годишната инфлация в Европейския съюз през месец май достигна 8,8%, спрямо 8,1% през април. Година по-рано процентът беше 2,3.

Тези данни публикува в петък, 17 юни, Европейската статистическа служба Евростат.

Най-ниски годишни темпове на инфлация са отчетени във Франция, Малта (5,8%) и Финландия (7,1%). Най-високата годишна инфлация е регистрирана в Естония (20,1%), Литва (18,5%) и Латвия (16,8%).

Годишна инфлация в ЕС, май 2022 г.

Графика: Евростат

В сравнение с април, годишната инфлацията е спаднала в една държава-членка и се е  повишила в 26.

През май най-голям принос към годишната инфлация в еврозоната имат енергията (+3,87 процентни пункта, п.п.), следвана от храни, алкохол и тютюн (+1,59 п.п.), услуги (+1,46 п.п.) и неенергийни промишлени стоки (+1,13 п.п.).

НСИ вече отчете годишна инфлация за май 2022 г. от 13.4%, според Хармонизирания индекс на потребителските цени - процент, отразен и от Евростат.

Инфлация по страни, измерена с Хармонизиран индекс на потребителските цени

Източник: Евростат

 

Крива на годишната инфлация (%) - еврозона, ЕС

Графика: Евростат

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и Индексът на потребителските цени (по който официално се измерва инфлацията в България), измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки.

ИПЦ се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Годишната инфлация за май 2022 г., според ИПЦ, е е 15.6%, както отчете НСИ.