През юли 2021 г. сезонно коригираното равнище на безработица в еврозоната е 7,6%, което е спад от 7,8% през юни 2021 г. и от 8,4% през юли 2020 г. Безработицата в ЕС се е понижила до 6,9% през юли 2021 г. спрямо 7,1% през юни 2021 г. и  7,6% през юли 2020 г.

Тези данни публикува в сряда Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Евростат изчислява, че 14,613 милиона мъже и жени в ЕС, от които 12,334 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2021 г. В сравнение с юни 2021 г. броят на безработните е намалял с 430 000 в ЕС и с 350 000 в еврозоната. В сравнение с юли 2020 г. безработицата намалява с 1,521 милиона в ЕС и с 1,336 милиона в еврозоната.

Какви са данните за България

Евростат отчита 5.9% безработица у нас за юли 2021 г. спрямо 5.2% за същия месец на 2020 г. За април, май и юни 2021 г. безработицата е съответно 6.1%, 6.1% и 6%.

Този юли в България, по данните на Евростат, е имало 193 000 безработни при 170 000 година по-рано. През април и май 2021 г. са отчетени по 202 000 безработни, а през юни - 197 000.

Младежка безработица

През юли 2021 г. 2,854 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,339 милиона в еврозоната. През юли 2021 г. младежката безработица е била 16,2% в ЕС и 16,5% в еврозоната, съответно спрямо 16,9% и 17,2% през предходния месец. В сравнение с юни 2021 г., младежката безработица намалява със 151 000 в ЕС и със 140 000 в еврозоната. В сравнение с юли 2020 г. младежката безработица намалява с 420 000 в ЕС и с 360 000 в еврозоната.

Безработица по пол

През юли 2021 г. равнището на безработица при жените е 7,3% в ЕС, спрямо 7,5% през юни 2021 г. Безработицата при мъжете е 6,5% през юли 2021 г., в сравнение с 6,7% през юни 2021 г. В еврозоната, равнището на безработица при жените намалява от 8,3% през юни 2021 г. до 8,1% през юли 2021 г., докато безработицата при мъжете намалява от 7,3% през юни 2021 г. на 7,1% през юли 2021 г.

Допълнителни показатели на пазара на труда

Евростат публикува хармонизирани нива на безработица за отделни държави членки на ЕС, еврозоната и ЕС като цяло. Тези нива на безработица се основават на определението, препоръчано от МОТ. Измерването се базира на хармонизиран източник на данни - Проучване на работната сила на Европейския съюз (The European Union Labour Force Survey - LFS).

Въз основа на определението на МОТ Евростат определя безработните лица като лица на възраст от 15 до 74 години, които са:

- без работа;

- на разположение за започване на работа в рамките на следващите две седмици;

- и са търсили активно работа по някое време през предходните четири седмици.

Избухването на COVID-19 и мерките, прилагани за борба с него, предизвикаха рязко увеличаване на броя на исканията за обезщетения за безработица в целия ЕС. В същото време значителна част от регистрираните в агенции за безработица вече не търсят активно работа или вече не са на разположение за работа, например, ако трябва да се грижат за децата си, отбелязва Евростат. Това води до разминавания в броя на регистрираните безработни и тези, измерени като безработни според дефиницията на МОТ.

Сезонно изгладена безработица по страни - в процент и брой

Таблица: Eurostat