Като се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г., съобщението на Комисията за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз от 12 юни 2019 г. и насоките от срещата на върха на държавите от еврозоната от 21 юни 2019 година, днес Европейската комисия предлага рамка за управление на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност. Инструментът ще помогне на държавите членки от еврозоната и другите участващи държави членки да подобрят устойчивостта на своите икономики и на еврозоната чрез подкрепа за целенасочени реформи и инвестиции, се уточнява в съобщението на ЕК.

Еврогрупата вече определи основните характеристики на бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност.

Днес Комисията представя предложение за организиране на управлението на инструмента: с него се определя рамка за предоставянето на стратегически насоки за реформи и инвестиции, които трябва да бъдат подкрепяни от новия бюджетен инструмент в съответствие с общата рамка за координиране на икономическата политика на ЕС (европейския семестър) и други инструменти на политиката на ЕС.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, както и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:

"Укрепването на европейския Икономически и паричен съюз (ИПС) е основен елемент на работата ми в тази Комисия. Днес правим необходимото, за да може да бъдат представени всички елементи, необходими за успешно и навременно постигане на споразумение относно бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност от съзаконодателите на ЕС. Подкрепата за съгласувани пакети за реформи и инвестиции ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на устойчивостта и подобряване на сближаването, което в крайна сметка ще доведе до по-голямо благоденствие и по-силна Европа".

Гюнтер Йотингер, европейският комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: "В бъдеще бюджетът на ЕС ще предоставя финансова подкрепа за комбинирани структурни реформи и инвестиции, предлагани от държавите членки от еврозоната. Това ще подобри ефективността на разходите на ЕС и ще подкрепи сближаването и конкурентоспособността в еврозоната. С днешното ни предложение се въвежда управлението за новия инструмент. Това представлява значително нововъведение в еврозоната".

Механизма за свързване на Европа и InvestEU, и ще предоставя полезни взаимодействия с тях.

Държавите членки извън еврозоната, участващи във валутния механизъм II, ще могат да участват в бюджетния инструмент на доброволни начала. За тази цел следва да бъдат разработени подходящи договорености, съгласувани с днешното предложение.

По-специално, новата рамка ще даде възможност на държавите членки от еврозоната да:

- определят стратегически насоки за реформите и инвестиционните приоритети в

еврозоната (като част от препоръката за еврозоната);

- предоставят специфични за всяка държава насоки във връзка с реформата и

инвестиционните цели, които трябва да бъдат приети паралелно със специфичните за всяка държава препоръки;

- получават информация от Комисията за последващите действия, предприети от държавите членки от еврозоната във връзка с предходните стратегически насоки.

Бюджетният инструмент за конвергенция и конкурентоспособност ще бъде създаден в рамките на предложението за програма за подкрепа на реформите. Очаква се бюджетният инструмент да бъде включен в бюджета на Съюза, а размерът му ще се определи в контекста на преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021/2027 година.