Европейската комисията направи преглед на допълнителната фискална консолидация, обявена от италианските власти тази седмица и стигна до заключението, че тя е достатъчно съществена, за да не препоръчва на Съвета откриването, на този етап, на процедура при прекомерен дефицит (ППД), поради това, че Италия не е спазила критерия за дълга. Това съобщи днес ЕК в прессъобщение, цитирано от БТА.

"Приветствам действията, предприети от италианското правителство, за гарантирането на по-добър бюджетен резултат през 2019 година. Гарантирането на стабилни публични финанси е в основата на доверието и икономическия растеж. В този контекст ще бъде важно да бъде спазен ангажиментът за изготвяне на бюджет за 2020 г. в съответствие с фискалните правила на ЕС, като така се избягва по-нататъшна несигурност", заяви Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари.

Италианското правителство отговори на сигнала на Комисията преди месец, че процедура при прекомерен дефицит не е оправдана с оглед на приемането на солиден пакет от мерки, с които да се гарантира спазването в общи линии на Пакта за стабилност и растеж. Ще следим внимателно изпълнението на тези мерки през втората половина на годината. Освен това имаме готовност да гарантираме, че проектобюджетът за 2020 година, който ще бъде представен тази есен, ще бъде в пълно съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Не се съмнявам, че ще работим безпроблемно в тази връзка със следващата Комисия, допълни еврокомисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

На 5 юни 2019 г. Комисията оцени в доклад факторите, които са в основата на нарушението от страна на Италия на целевия показател по отношение на дълга през 2018 година. В доклада бе разгледано изпълнението на бюджета на Италия през 2018 г. и бюджетните прогнози за 2019 г. и 2020 г. и в него се стигна до заключението, че процедурата за прекомерен дефицит е оправдана. Това заключение бе подкрепено от Икономическия и финансов комитет в становището му, прието на 11 юни 2019 година. Държавите членки също така приканиха Италия да предприеме необходимите мерки, за да гарантира спазването на разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж в съответствие с процедурата при прекомерен дефицит.

На 1 юли италианското правителство прие бюджета си за втората половина на 2019 година, както и закон, който включва корекция за 2019 г., възлизаща на 7,6 милиарда евро или 0,42 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в номинално изражение. В резултат на това номиналният дефицит на Италия се очаква да достигне 2,04 процента от БВП през 2019 г. (спрямо 2,5 процента в прогнозата на Комисията от пролетта на 2019 г.). Това не и целта, залегнала в бюджета за 2019 година, приет от италианския парламент.

Корекцията в структурно изражение е малко по-голяма и възлиза на 8,2 милиарда евро или 0,45 процента от БВП, което води до подобрение на структурното салдо с около 0,2 процента от БВП (спрямо влошаване от 0,2 процента в прогнозата на Комисията от пролетта на 2019 година). Разликата спрямо номиналната стойност се дължи на по-малките от очакваното еднократни приходи от данъчна амнистия, възлизащи на около 0,6 милиарда евро, което влошава бюджетната цел в номинално, но не и в структурно изражение. В тези данни не се отчитат 0,18 процента гъвкавост, предоставена временно на Италия за "необичайни събития", свързани със срутването на моста "Моранди", и хидрогеоложките рискове, които впоследствие ще трябва да бъдат потвърдени въз основа на данни за резултатите за 2019 година.

Като се вземат под внимание разпоредбите, приети на 1 юли, очаква се Италия в общи линии да спази изискваната от нея корекция съгласно предпазната част на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) през 2019 година, като преодолее разликата от 0,3 процента от БВП, изчислена въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта. Освен това допълнителната фискална корекция, постигната от правителството за 2019 г. е такава, че частично компенсира също влошаването на структурното салдо през 2018 година.

Колкото до 2020 година, то италианското правителство потвърди своя ангажимент да постигне структурно подобрение в съответствие с изискванията на ПСР, по-специално чрез нов преглед на разходването и преразглеждане на данъчните разходи, както и чрез подобрени прогнози без промяна на политиката, отразяващи наблюдаваните досега през 2019 г. благоприятни тенденции. Тази информация бе изложена в писмо, изпратено на 2 юли до Комисията от министър-председателя Джузепе Конте и министъра на икономиката и финансите Джовани Триа.

Европейската комисия ще продължи да следи за ефективното прилагане на този пакет. Тя ще следи отблизо изпълнението на бюджета за 2019 г. и ще оцени дали проектът на бюджетен план за 2020 г. спазва разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж. Освен това напредък по структурните реформи от специфичните за държавата препоръки ще бъде от решаващо значение за осигуряване на по-силен растеж и така ще допринесе за спад в съотношението дълг/БВП.