Европейската комисия представи днес оценките си по намеренията на държавите от ЕС за извършване на енергийния преход.

В оценката за нашата страна са отправени десет препоръки. ЕК предлага България да предвиди дял на възобновяемата енергия от най-малко 27 на сто за 2030 година, да повиши целите за енергийна ефективност, да предвиди мерки за постигането на изискванията за природосъобразни превози. Очаква се нашата страна да представи данни и мерки за улесняване на потреблението на собствена възобновяема електрическа енергия, включително с опростяването на административните изисквания.

Препоръчва се България "да установи надеждна стратегия за разнообразяване на доставките на газ", включително да предвиди необходимата инфраструктура. Очаква се нашата страна да представи подробни сведения за стратегията за дългосрочните доставки на ядрено гориво. ЕК предлага енергията у нас да се осигурява на изцяло пазарни цени, като отпаднат пречките пред презграничната търговия.

Нашата страна следва да представи оценка на инвестициите, необходими за природосъобразна икономика. Комисията очаква България да съобщи какви енергийни субсидии предоставя, както и действията за тяхното прекратяване. До края на годината от нашата страна се очаква да съобщи какво е възможното отражение от енергийния преход за гражданите и за бизнеса, особено там, където се използват въглища или се наблюдава повишено замърсяване.