Европейската комисия одобри снощи Програмата "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) с бюджет от 2,14 млрд. лева. Тя бе изпратена от Министерството на иновациите и растежа (МИР) в Брюксел на 26 октомври и получи одобрение за рекордно кратък срок - на 5 декември. Много бързо бе одобрена и новата Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. Тя бе изпратена от МИР на ЕК на 16 август и бе одобрена на 3 октомври.

Само по двете нови програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) МИР ще управлява общо над 5 млрд. лв. за периода 2021-2027, съобщи МИР.

Очаква се изпълнението им да стартира в началото на 2023 година, като в момента Главната дирекция ЕФК към МИР подготвя документацията. Отделно МИР управлява и 600 млн. лв. до края на годината по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, по който министерството е отворило вече две програми - за технологична модернизация и за ИКТ решения и киберсигурност.

По ПНИИДИТ ще могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации, микро-, малки и средни предприятия, както и големи фирми в сътрудничество с малки и средни предприятия. По някои от мерките ще бъде допустимо съвместно участие и на гореизброените субекти заедно с НПО, големи предприятия и общини. Програмата има два приоритета - "Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема" и "Цифрова трансформация на публичния сектор".

По първия приоритет ще бъдат развивани вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, ще се подкрепят внедряването на технологии, трансферът на знание и скъсяването на пътя от проучванията до иновациите. Ще бъдат финансирани и проекти, получили знака за качество "Печат за високи постижения" по програмите "Цифрова Европа" и "Хоризонт Европа" на ЕК. Ще се инвестира в индустриални иновационни програми за развитие на технологии, чрез които регионите да станат по-конкурентоспособни и климатично неутрални.

По втория приоритет ще се финансира дигитализацията на публичния сектор, повишаването на киберсигурността в администрацията, създаването на пространства от данни, отворен достъп до наука и др.

Програмата съдържа три стратегически интервенции. Първата е за 140 млн. лв. за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове - обединения между бизнес, научни организации и университети, неправителствен сектор и технологични и бизнес-медиатори. Втората е за над 280 млн. лв. за развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020 г.). Третата стратегическа интервенция е за 50 млн. лв. - ваучерна схема за малки и средни предприятия за насърчаване сътрудничеството и използване потенциала в Центровете за върхови постижения, Центровете за компетентност, обектите от Националната пътна карта за научна инфраструктура и други научноизследователски организации и висши училища.

ПНИИДИТ е основният инструмент за постигане на интелигентна трансформация на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновациите. 550 млн. лв. национално и европейско финансиране ще подпомагат връзката индустрия-академия чрез разнообразни грантови схеми.

Програмата ще бъде подпомагана в изпълнението си от две междинни звена - Изпълнителна агенция "Програма за образование" и Министерството на електронното управление.

С одобрената вчера програма утвърдените за България средства от ЕК, в рамките на мандата на служебния кабинет, стават 9 програми с общ размер над 16,2 млрд. лв.

 

Общо програми на всички министерства

За периода на служебния кабинет са одобрени 9 от 10 програми за над 16,2 млрд. лв., както следва:

На 2 август 2022 г. - Програма "Развитие на човешките ресурси" - ще бъдат подкрепени над 740 000 души, бюджет 3,8 млрд. лв.

На 8 август 2022 г. - Програма "Образование"- бюджет 1,9 млрд. лв.

На 8 август 2022 г. - Програма за храни и основно материално подпомагане - бюджет 411 млн. лв.

На 3 октомври 2022 г. - Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" - бюджет 2,9 млрд. лв.

На 3 октомври 2022 г. - Програма "Транспортна свързаност" - бюджет 3,8 млрд. лв.

На 5 октомври 2022 г. - Програма "Техническа помощ" - бюджет 238 млн. лв.

На 7 октомври 2022 г. - Програма "Околна среда" - бюджет 3,6 млрд. лв.

На 23 ноември 2022 г. - Програма "Морско дело, рибарство и аквакултури" - бюджет 168 млн. лв.

На 5 декември 2022 г. - Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" - бюджет от близо 2 млрд. лв.

Изпратена за одобрение от ЕК на 16 ноември 2022 г. - Програма "Развитие на регионите" - бюджет около 2,8 млрд. лв.